Závěr

Česká atletika již několik let prochází krizí. Výsledky z posledních světových a evropských soutěží ukazují na zaostávání za těmi nejlepšími. V této koncepci se poukazuje na primární důvody poklesu výkonnosti, analyzuje současný stav a navrhuje řešení. 

Úspěšná realizace koncepce je vázána na několik předpokladů:

  1. sportovní oddělení bude efektivně pracovat a dlouhodobě plnit úkoly vyplývající z koncepce
  2. všechny další oddělení ČAS budou svou činností koncepci podporovat
  3. koncepce bude přijata atletickým hnutím jako materiál, který bude hnutí podporovat s cílem spolupodílet se na úspěchu reprezentace v atletice
  4. vedení ČAS bude svou činností vytvářet podmínky pro realizaci koncepce, které leží mimo oblast působnosti sportovního úseku, tedy především intervenovat v oblastech, v koncepci pojatých jakosouvisející.
  5. subjekty působící v oblasti podpory reprezentace a talentované mládeže budou organizacemi spolupracujícími s ČAS v duchu této koncepce
  6. bude zajištěna finanční udržitelnost podpory
  7. zvýší se rozvoj výkonnostní atletiky v oddílech/klubech jako podhoubí pro vrcholovou atletiku.

Atletika jako sport má v ČR velkou historii, opírá se o zkušenosti mnoha generací trenérů a dalších odborných pracovníků, kteří rozvíjeli atletiku. Má také potenciál v lidských zdrojích, v mladých trenérech, rozhodčích a těší se oblibě veřejnosti. Disponuje „velkými jmény“ a příběhy špičkových atletů.

Koncepce chce navázat na to, co v atletice funguje a podpořit nové směry rozvoje spojené s vývojem metodickým, vědeckým, technickým i společenským.