Založ nový oddíl

Členem Českého atletického svazu (dále jen „ČAS“) se může stát atletický oddíl nebo atletický klub.

Atletický oddíl je součástí tělovýchovné jednoty, resp. sportovního klubu, nemá vlastní stanovy a nikde se neregistruje.
Atletický klub je samostatná právnická osoba, v současné době to může být pouze spolek založený podle občanského zákoníku a zapsaný u příslušného rejstříkového soudu, kterým je místně příslušný krajský soud, do spolkového rejstříku.

O přijetí nového atletického oddílu nebo atletického klubu (dále jen „uchazeč“) za člena ČAS rozhoduje Předsednictvo ČAS na základě písemné přihlášky, ve které musí být uvedeny:

a) název, sídlo, identifikační číslo, právní forma uchazeče a údaje o jeho zápisu do příslušného rejstříku, registraci či evidenci podle příslušných zákonů,
b) osoba, která má jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právo jednat,
za uchazeče, včetně způsobu jednání,
c) osoba zplnomocněná k jednání za uchazeče, nejedná-li se o osobu podle písm. b), a to včetně vymezení rozsahu zplnomocnění, v takovém případě musí být připojena plná moc,
d) celkový počet sdružených fyzických osob k datu podání přihlášky,
e) podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.

Viz Přihláška uchazeče o členství v ČAS ve Směrnici ČAS o členství v ČAS níže.

Povinnými přílohami výše uvedené přihlášky jsou:

a) stanovy uchazeče (je-li uchazečem atletický oddíl, pak stanovy tělovýchovné jednoty nebo sportovního klubu, jíž je součástí),
b) doklad o zřízení běžného účtu uchazeče u peněžního ústavu,
c) vyjádření krajského atletického svazu, do jehož územní působnosti se uchazeč přihlašuje.

Bezprostředně po přijetí za člena ČAS je třeba, aby atletický oddíl nebo atletický klub:

a) vyplnil přihlášku k činnosti na daný kalendářní rok, což je elektronický formulář na webové stránce ČAS,
b) uhradil členský příspěvek stanovený pro rok 2024 následovně:
­     - každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny,
c) dodal na sekretariát ČAS seznam svých členů zpracovaný podle směrnice ČAS o evidenci členské základny v ČAS.