Koncepce reprezentace

Český atletický svaz (ČAS) je samosprávným sdružením atletických oddílů a klubů na území České republiky. Eviduje kolem 83 tisíc členů ve více než 370 oddílech a klubech. ČAS je členem Světové atletiky (World Athletics) a jejím prostřednictvím kontinentální Evropské atletiky (European Athletics). 

ČAS má ve svých stanovách zakotveny tři základní cíle své činnosti:

 • organizovat atletiku a atletické soutěže na území ČR a vytvářet podmínky po jejich rozvoj
 • zajišťovat reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích a zastupovat zájmy české atletiky ve střešních sportovních organizacích
 • zastupovat a prosazovat zájmy české atletiky před státními orgány ČR a před orgány územní samosprávy.

Koncepce reprezentace pro období 2022–2032 (dále jen „koncepce“) odpovídá na tyto cíle, a to zejména pro potřeby reprezentace a vrcholové atletiky. Koncepce si klade za cíl určit směr české vrcholové atletiky pro období do roku 2032 s případnou průběžnou revizí.

Koncepce reaguje na vývoj ve dvou zásadních oblastech:

 • vývoj světové atletiky – vzrůstající úroveň elitní atletiky, změny v nominačních systémech (ranking, vysoké entry standardy),
 • celospolečenský vývoj – proměna priorit dospívajících mládeže, vzrůstající počet a popularita konkurenčních sportů, více životních alternativ oproti vrcholovému sportu.

Koncepce má dvě části. První analytickou, která vystihuje problémy současného stavu různých oblastí české atletiky a určit klíčové body, které je nutné zvážit pro další úpravu. Ve druhé části koncepce navrhuje opatření, která podpoří úspěšnost české atletické reprezentace, vzhledem k uvedeným výzvám. Koncepce se zaměřuje především na oblasti, které může ČAS přímo ovlivnit, a to fungování reprezentace, a článků péče o talentovanou mládež (dále jen „ČPTM“). Obrací se ale také k otázkám, které může ČAS ovlivnit nepřímo, jako například fungování Resortních sportovních center (dále jen „RSC“), Sportovních gymnázií (dále jen „SG“), nebo úroveň tělesné zdatnosti mládeže.

Cíle koncepce

 • Analyzovat současný stav atletiky.
 • Připravit koncepční řešení a stanovit cíle, úkoly a opatření v identifikovaných oblastech rozvoje v rámci sportovního úseku:
 • vybudovat ucelený systém zabezpečení, rozvoje reprezentace s perspektivou udržení či zvýšení sportovní úrovně české atletiky podle sekcí disciplín;
  • vytvořit cílené předávání vědomostí a zkušeností prostřednictvím trenérské práce pro optimální rozvoj talentovaných jedinců;
  • zavést systém kariérního růstu trenérů (trenérské posty vzdělávání, motivace)
  • zapojit nové poznatky medicínských a jiných vědeckých oborů k využití maximálního možného potenciálu a kapacity ke zvýšení výkonu sportovce
  • hledat preventivní nástroje pro snižování úrazů ve sportu
  • stanovit výkonnostní cíle reprezentace