Rozvojové oblasti

Rozvojové oblasti

Rozvojové oblasti vycházejí z dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých výkonnostních cílů a cílů rozvojových. K naplnění vize jsou stanoveny tyto rozvojové oblasti:

graf17.png

Organizační uspořádání, lidské zdroje

Pro úspěšnou realizaci rozvojových aktivit je klíčový silný profesionální tým Sportovního oddělení a Trenérské rady a jejich prostřednictvím naplňovat cíle, ovlivňovat fungování jednotlivých článků vrcholového sportu a realizovat rozvoj disciplín. Základní struktura řízení reprezentace vychází ze zapojení profesionálních zaměstnanců ČAS a také odborných zaměstnanců z jiných článků podpory sportu. Základní hybnou silou je Trenérská rada ČAS (dále TR), která udává směr fungování a zabezpečení reprezentace a je odbornou autoritou respektovanou v atletickém hnutí i u odborné veřejnosti.

graf18.png

Lidské zdroje:

Sportovní ředitel – zodpovídá za fungování sportovního oddělení a TR, je členem Předsednictva ČAS, odpovídá za organizační, ekonomické, a především za koncepční a strategické předkládané návrhy a rozhodnutí ve své působnosti.

Šéftrenér reprezentace – zodpovídá za výkonnost reprezentace na všech úrovních, je hybatelem směrování reprezentace, zajišťuje personálně a organizačně reprezentační akce.

Mentor – vysoce odborná osobnost.

Asistenti reprezentace – odpovídají za výkonnost reprezentace v jejich působnosti a podílejí se na úkolech a naplňování strategických cílů a dalších úkolech ze zadání sportovního ředitele (šéftrenéra).

Asistent reprezentace, vedoucí oddělení mládeže – je především garantem koncepčního rozvoje mládežnické kategorie, odpovídá za směrování ve prospěch reprezentace a dále se podílí na úkolech a                             naplňování strategických cílů a dalších úkolech ze zadání sportovního ředitele (šéftrenéra).

Reprezentační trenér sekce – zodpovídá za fungování sekce po organizační, ekonomické stránce a je především garantem koncepčního rozvoje skupiny disciplín v jeho působnosti ve prospěch reprezentace.

Vedoucí trenér RSC – manažerská role servisních organizací státu pro reprezentaci. Úzce spolupracuje s šéftrenérem a reprezentačními trenéry sekcí na zabezpečení tréninkové přípravy sportovců.

Šéflékař reprezentace – zajišťuje komplexně zdravotní zabezpečení reprezentace a podílí se na úkolech a naplňování strategických cílů.

Vedoucí metodického oddělení – realizuje úkoly vyplývající z jeho působnosti a podílí se na úkolech a naplňování strategických cílů a dalších úkolech ze zadání sportovního ředitele (šéftrenéra).

Vedoucí mezinárodního oddělení – zajišťuje přípravu, realizaci reprezentačních akcí, komunikuje a je nositelem informací z nadnárodních střešních organizací.

Hlavní úkoly v kompetenci Trenérské rady:

 1. udává směr rozvoje reprezentace
 2. je garantem rozvoje skupiny disciplín
 3. propojuje všechny články systému zabezpečení (má kompetence a koordinační úlohu na spolupráci sekcí a mezi články vrcholového sportu)
 4. zpracovává Trenérské informace (základní informace a pravidla činnosti reprezentace a nominační kritéria)
 5. jmenuje Reprezentační výběry (na základě hodnocení a oponentur jmenuje Trenérská rada reprezentační výběry a stanovuje jejich cíle).

TOP Team“

 • Cíl: medailová umístění na světových soutěžích.
 • Financování: ČAS + ČOV + RSC + oddíly/kluby.
 • Výkonnostní úroveň: finále OH, MS, ME, HMS, HME do počtu 15 atletů.

dospělí A“

 • Cíl: medailová a finálová umístění na světových soutěžích.
 • Financování: ČAS + ČOV + RSC + oddíly/kluby.
 • Výkonnostní úroveň: účast na OH, MS, ME, HMS, HME do počtu 60atletů.

dospělí B“

 • Výkonnostní úroveň: záloha reprezentace dle predikce výkonnosti.

„U23 A“

 • Cíl: medailová a finálová umístění na světových soutěžích své kategorie, příprava na dospělou reprezentaci, zařazení atletů prokazující vysokou výkonnost nebo perspektivu vysoké výkonnosti do RSC.
 • Financování: ČAS U23 + VSCM + RSC + AA + kluby.
 • Výkonnostní úroveň: finále MEU23 do počtu 50 atletů.

„U23 B“

 • Výkonnostní úroveň: záloha reprezentace dle predikce výkonnosti.

„U20 A“

 • Cíl: získat zkušenosti z významné mezinárodní akce, perspektiva zvyšování výkonnosti v seniorské kategorii bez důrazu na okamžitý úspěch.
 • Financování: ČAS U20 + SCM, RSC, AA, SG + kluby.
 • Výkonnostní úroveň: ME U20 do počtu 50 atletů.

„U20 B“

 • Výkonnostní úroveň: záloha reprezentace dle predikce výkonnosti.

„U18“

 • Cíl: získat povědomí o významné mezinárodní akci, perspektiva zvyšování výkonnosti až v seniorské kategorii bez důrazu na okamžitý úspěch, sledování fyziologického vývoje  a zdravotního stavu, odborný výběr a monitoring talentovaných sportovců.
 • Financování: SCM, AA, SG, + kluby.
 • Výkonnostní úroveň: ME U18 do počtu 50 atletů.

Talent tým (projektová podpora)

8-10 projektů se zaměřením na mladé atlety do 23 let a jejich trenéry, kteří jsou navázáni na úzkou spolupráci s RSC. Cílený projekt na individuální práci s talentovanými atlety s budoucí perspektivou vysoké výkonnosti. Přidělená podpora na návrh šéftrenéra.

Další úkoly a kompetence Trenérské rady:

 1. TR koordinuje a zajišťuje financování reprezentačních výběrů ze všech složek zabezpečení sportovní přípravy.
 2. TR se podílí na realizaci a zajištění dalších servisních služeb (lékař, masér, metodik atd.)
 3. navrhuje nominace na reprezentační akce
 4. připravuje a realizuje účast na reprezentačních akcích
 5. hodnotí reprezentační akce.

Návaznost na mládež:

 • reprezentační trenéři sekcí spolupracují se sekčními trenéry mládeže SCM v rámci jednotlivých sekcí
 • trenéři mládeže SCM jsou pozváni na trenérský aktiv a ve spolupráci s reprezentačními trenéry plní úkoly týkající se mládežnických reprezentantů
 • podpora reprezentantů v kategorii mládeže probíhá ve spolupráci reprezentačního trenéra, trenéra mládeže SCM a osobního trenéra atleta
 • podpora společných výcvikových táborů dospělé a mládežnické reprezentace.

Servisní oddělení ČAS

Metodické oddělení

 • Realizuje vzdělávání trenérů.
 • Řeší úkoly vyplývající z požadavků sekcí a sleduje trendy ve vrcholovém sportu.
 • Velmi úzce spolupracuje s TR a vytváří:
  • biomechanické analýzy,
  • rešerše publikací s tématy vrcholového sportu současnosti,
  • testování – testové baterie, celoroční testování, validita k výkonu.
 • Zpracovává a realizuje systém vzdělávání trenérů.
 • Rozvíjí elektronický tréninkový deník.

Mezinárodní oddělení

 • Velmi úzce spolupracuje na přípravě a realizaci mezinárodních akcí.