Strategické cíle a akční plán

Strategický cíl 1: Vytvořit a rozvíjet efektivní sportovní úsek ČAS.

 1. Realizace personálního obsazení dle Struktury TR, vytipovat vhodné odborné osobnosti na jednotlivé pozice.
 2. Stabilizovat a ukotvit pravidla výběru a financování reprezentace.
 3. Realizace jednotlivých úkolů metodického oddělení.

Rozvoj atletických disciplín po linii sekcí

Profesně odbornou platformou zabezpečení sportovní přípravy jsou Sportovní sekce (sprinty, běhy a chůze, skoky a víceboje, vrhy a hody) a jsou garantem rozvoje atletických disciplín. Sekce pracují po linii reprezentace dospělých, U23, U20 a mají přesah do článků VSCM, SCM, SG a AA.

Sportovní sekce (sprinty, běhy, skoky, vrhy a hody)

graf20.png

Lidské zdroje:

Reprezentační trenér sekce – zodpovídá za fungování sekce po organizační, ekonomické stránce a je především garantem strategického rozvoje skupiny disciplín v jeho působnosti ve prospěch reprezentace.

Reprezentační trenér disciplíny (skupin disciplín) – je garantem rozvoje disciplíny v jeho působnosti                          

Spolupracující trenér SCM, AA, SG – trenéři spolupracující na rozvoji disciplín                  

Metodik sekce – spolupracující vědecký pracovník pro sekci formou outsourcingu

Úkoly v kompetenci Sportovních sekcí:

 1. navrhují a realizují koncepční rozvoj disciplín v sekci
 2. budují servisní týmy (metodik, lékař, nutriční specialista, fyziolog, kondiční trenér apod.)
 3. odborně metodicky navrhují přípravu reprezentace
 4. prostřednictvím seminářů, workshopů, publikací, rešerší a osvěty nabízejí komplexní servis a možnosti směrování tréninkového procesu. Přinášejí a představují nové sportovně-vědecké poznatky v sekci
 5. zajišťují monitoring výkonnosti sportovců sekce, disciplín
 6. připravují testové baterie
 7. hodnotí výkonnost ve všech článcích pro potřeby statistiky a přehledu vývoje
 8. navrhují způsob financování sekce a koordinují financování s dalšími složkami vrcholové atletiky
 9. na základě koncepce sekce koordinují vhodné společné VT a srazy, jejich prostřednictvím realizují rozvoj disciplín
 10. jsou platformou pro přechod talentovaných sportovců do vyšších článků přípravy a trenérského zabezpečení.

Návaznost na mládež:

 • výzkumy v oblasti připravenosti mládeže na zátěž, screening atletických talentů a vyhodnocování fyzické, mentální kondice talentované mládeže a dalších předpokladů pro budoucí rozvoj
 • v návaznosti na výsledky výzkumů tvorba metodických doporučení pro trénink mládeže
 • podpora atletů SCM po linii sekcí
 • rozvoj disciplín v atletických akademiích po linii sekcí.

Talentovaná mládež se rozvíjí v oddílech, je sledována v článcích AA. Kde nejsou podmínky a nevzniknou AA, bude talentovaná mládež nadále sledována krajským trenérem SCM. Nejtalentovanější jedinci jsou sledováni a podporováni v příslušných sekcích. Reprezentační trenér sekce ve spolupráci se sekčním trenérem mládeže, příslušným krajským trenérem AA/SCM a vedoucími trenéry SG směřují tyto talenty v jejich další kariéře, podporují jejich vstup do RSC, konzultují možnosti dalšího studia tak, aby bylo kompatibilní s atletickou kariérou.

ČAS podporuje směřování nejtalentovanějších atletů do RSC. 

Strategický cíl 2: Posílení postavení sportovních sekcí na rozvoji disciplín, skupin disciplín.

 1. Realizace personálního obsazení sekcí dle struktury Sportovní sekce, personální sekční provázanost až na úroveň mládeže.
 2. Nastavení procesů a informačních cest, optimalizujících řízení sekce.
 3. Optimalizace testových baterií.

Články vrcholového sportu a jejich propojení a návaznost

Máme dobře zakotvené články vrcholového sportu a víme, čím se mají zabývat. Efektivní cesta, jak zvyšovat výkonnost české atletiky, je nalézt řešení pro posouvání talentovaných jedinců do vyšších článků vrcholového sportu. Inspirovat se zkušenostmi systému vrcholového sportu, přebrat pozitivní prvky. Smysluplně navázané jednotlivé články přinesou výkonnostní růst talentovaných atletů.

Resortní sportovní centra (RSC)

Počet: cca 100 atletů, z toho 50 Instruktorů sportu.

Představují důležitý článek pro reprezentaci. Zajišťují trenérské, sociální zabezpečení sportovců (Instruktoři sportu), sportoviště, rehabilitaci a další služby související s vrcholovým sportem.

Cíl: Cílovým výstupem je sportovec připraven na nejdůležitější reprezentační akce. Dále zajistit trenérské, zdravotní, materiální, sociální podmínky a služby pro profesionální přípravu reprezentantů.

Úkoly:

 • stanovení výkonnostních a tréninkových plánů sportovců v souladu s cíli TR a sekcí
 • nastavení jednotného hodnocení sportovců a trenérů ve všech RSC
 • schvalování zařazení sportovců do RSC ve spolupráci s ČAS
 • schvalování zařazení trenérů a realizačních týmů do RSC v souladu s ČAS
 • zajištění trenérského zabezpečení v místě RSC – zařazení sportovci přicházejí zpravidla realizovat přípravu k trenérům do podmínek RSC
 • postupná generační výměna
 • vytvoření trenérských týmů mentor–mentee
 • zajištění komplexní péče o vrcholového sportovce (tréninkové prostory, VT, zdravotní zabezpečení…)
 • finanční zajištění trenérů, jako nejvýše postavených zaměstnanců ve svém oboru na trhu práce a zajištění jejich práce pro svaz (účast trenérů na rozvoji disciplín ve své působnosti, účast ve strukturách svazu, lektoři seminářů, tvorba metodických materiálů atd.)
 • koordinační činnost a spolupráce mezi RSC. Spolupráce vedoucích trenérů RSC s TR (šéftrenérem)
 • propojení RSC, VSCM, SCM, SG, AA, oddílů/klubů na výběru talentů a příprava adeptů pro reprezentaci
 • koordinace spolufinancování přípravy z prostředků RSC a ČAS
 • zajištění stabilního financování atletiky v RSC
 • motivační prvky pro trenéry – podpora ČAS
 • zaměření RSC na skupiny disciplín v jejich působnosti a tam směřovat adepty zařazení.

graf21.png

Vrcholové sportovní centrum mládeže (VSCM)

Představuje prvek systému přípravy sportovců ke sportovní reprezentaci státu ve věkové kategorii 19–23 let, který eliminuje negativní dopad změn podmínek pro sportovní přípravu v tomto věku (dokončení střední školy, vysoká škola nebo pracovní poměr) a výkonnostní náročnost přechodu do seniorské kategorie. Členové jsou aspiranti reprezentace dospělých se schopnostmi a možnostmi realizovat přípravu profesionálního sportovce. VSCM zabezpečuje cca 40 členů.

Cílem: cílovým výstupem je sportovec s vrcholovou výkonností a připravený pro vrcholový sport. Výběr je prováděn na základě výkonnosti a predikce zvyšování výkonnosti (výsledky testů SCM, dlouhodobý progres, somatické předpoklady apod.) Ve spolupráci se sekčními trenéry SCM vybírají atlety reprezentační trenéři sekcí.

 Úkoly:

 • podpora talentovaných atletů, kteří nejsou členy RSC, nebo jsou členy RSC na pozici mimo Instruktora sportu
 • cílená kontrola a spolupráce se zařazenými atlety a jejich trenéry
 • využít možnosti projektu UNIS (projekt pro studenty vysokých škol)
 • využít možnosti podpory AA.

Kritéria pro zařazení:

 • základní limity + dovýběr na základě identifikovaných předpokladů pro budoucí výkonnostní růst – zodpovědnost za výběr: reprezentační trenér sekce + asistent reprezentace U23.

Sportovní centrum mládeže (SCM)

Představuje mládežnickou základnu pro budoucí seniorskou reprezentaci, cca 400 členů.

Cílem: cílovým výstupem je atlet připravený, po stránce fyzické, mentální, k dalšímu rozvoji ve vrcholovém sportu. Dále monitoring talentů a příprava sportovců na reprezentaci s ohledem na vysokou výkonnost v seniorské reprezentaci.

Úkoly:

 • vychovat a připravit atleta pro vrcholový sport
 • screening talentů – testování, sledování (nutrice, fyziologie, zdravotní stav apod.)
 • výběr talentovaných jedinců na základě predikce zvyšování výkonnosti (výkon + testy + zdravotní dispozice apod.)
 • organizace po sekcích
 • organizace po krajích (v případě neexistence AA v daném kraji)
 • vedení osobních trenérů sekčními trenéry SCM
 • zajištění sítě kvalifikovaných trenérů mládeže po ČR
 • komplexní podpora talentů a učení se „být profesionálním sportovcem“.

Kritéria pro zařazení:

 • základní limity SCM + dovýběr na základě scoringu – identifikovaných předpokladů pro budoucí výkonnostní růst – zodpovědnost za výběr: sekční trenér SCM + reprezentační trenér sekce + asistent reprezentace U18, U20.

(Krajská SCM působí v krajích, kde není AA.)

Atletické akademie (AA)

Struktura komplexně podporující mládežnickou atletiku v regionech do věku 23 let a zajišťující podmínky pro rozvoj talentovaných atletů a jejich trenérské zabezpečení v daném regionu.

Cílem: cílovým výstupem je atlet připravený po stránce fyzické, mentální k dalšímu rozvoji ve vrcholovém sportu. Dále komplexní péče o talenty v regionu, zajištění trenérské základny v regionech a příprava sportovců na vysokou výkonnost v seniorské reprezentaci.

Úkoly:

 • vytvoření sítě akademií v rozsahu dle možností regionů
 • spolupráce AA se sekčními trenéry SCM a reprezentačními trenéry
 • zajištění kvalifikovaných trenérů
 • vychovat a připravit atleta pro vrcholový sport
 • podpora talentovaných atletů, kteří nejsou členy RSC
 • připravit atleta na předání do RSC
 • využít možnosti projektu UNIS.

Sportovní gymnázia (SG)

Instituce podporující mládežnickou atletiku v regionech a zajišťující podmínky pro rozvoj talentů a trenérů v daném regionu.

Cílem: cílovým výstupem je atlet připravený po stránce fyzické, mentální k dalšímu rozvoji ve vrcholovém sportu. Dále podpora talentů, podpora sladění studia a sportovní přípravy, zajištění trenérské základny v regionech.

Úkoly:                                                              

 • navázání užší spolupráce ČAS s SG
 • výběr talentů ve spolupráci se sekčními trenéry SCM
 • využití potenciálu SG pro rozvoj talentovaných atletů (finanční zdroje, infrastruktura aj.)
 • vychovat a připravit atleta pro vrcholový sport.

Sportovní střediska (SpS)

Vytváří základní členskou základnu talentovaných atletů v oddílech/klubech. SpS bude nedílnou součástí mládežnických oddílů podporovaných ČAS.

Cíl: získání dětí pro atletiku, rozvoj atletiky v oddílech/klubech, monitoring talentovaných jedinců, zabezpečení sportovní přípravy žactva.

Úkoly:

 • metodická podpora sportovní přípravy dětí z ČAS směrem na oddíly/kluby
 • vychovávat a předávat mládež do vyšších článků
 • sledování obecné zdatnosti
 • organizace soutěží.

Oddíly, kluby

Vytváří základní členskou základnu, jsou členy ČAS, zajišťují realizaci sportovní přípravy atletů. ČAS podporuje oddíly/kluby komplexně pracující s talentovanou mládeží. Tyto kluby pak mají statut oddílu/klubu SpS, SCM.

Cíl: nábor a výběr členů, rozvoj atletiky v oblasti, zabezpečení sportovní přípravy atletů, trenérského a materiálního zajištění sportovní přípravy, realizace péče o výkonnostní atlety a spolupráce s vyššími články na podpoře talentovaných jedinců.

Úkoly:

 • realizace sportovní přípravy atletů
 • spolupráce s vyššími články vrcholového sportu na podpoře talentovaných atletů
 • metodická, materiální podpora ČAS.

Cesta talentovaného atleta jednotlivými články

SpS – součást podpořených AO/AK, příprava probíhá v AO/AK, sledují se obecné fyzické předpoklady (testy) a účast na závodech. Přípravu řídí trenér žactva a konzultuje s odpovědným trenérem mládeže v sekci.

AA/SCM – výběr dle stanovených kritérií, příprava probíhá v OA/AK, sledují se fyzické předpoklady (testy), účast na závodech, výkonnost, předpoklady dalšího rozvoje. Přípravu řídí trenér mládeže v oddíle a konzultuje s trenérem SCM/sekčním trenérem AA.

VSCM – výběr dle stanovených kritérií, příprava probíhá v OA/AK, nebo v RSC. Přípravu řídí trenér – specialista na danou disciplínu a konzultuje s odpovědným reprezentačním trenérem sekce.

RSC – výběr dle požadavků RSC s doporučením šéftrenéra. Přípravu řídí trenér RSC.

Přechod mezi jednotlivými články

Přechod SpS – AA/SCM – plynulý v rámci OA/AK, popř. předání atleta do spolupracujícího AO/AK, který zajišťuje mládežnickou atletiku; přechod od trenéra žactva k trenérovi mládeže pro danou skupinu disciplín.

Přechod AA/SCM – VSCM/RSC – u nejtalentovanějších atletů probíhá v rámci sekce sledování výkonnostního růstu atleta a konzultace s atletem ohledně jeho dalšího směřování (zodpovědnost-sekční trenér mládeže ve spolupráci s reprezentačním trenérem sekce, osobním trenérem a krajským trenérem AA/SCM); doporučení zařazení do RSC/VSCM, doporučení VŠ umožňující skloubení vrcholového sportu se studiem. Přechod k trenérovi – specialistovi na danou disciplínu. V případě zájmu atleta o odchod na zahraniční VŠ – spolupráce při výběru vhodné VŠ, trenéra a následný monitoring atleta v zahraničí. 

Strategický cíl 3: Efektivně propojit články vrcholového sportu

 1. Funkční a systémové propojení článků vrcholového sportu efektivně pracujících s talentovanými atlety a jejich trenéry.
 2. Zainteresovanost trenérů RSC na rozvoji disciplín.
 3. Příprava talentovaných atletů do RSC.
 4. Realizace podpory atletů SCM po linii sekcí.
 5. Realizace podpory talentované mládeže v regionech prostřednictvím ČPTM.
 6. Screening talentů pro optimalizaci směřování podpory.
 7. Spolupráce s oddíly/kluby na koncepční práci s talentovanou mládeží.

Kariérní růst trenérů

Vytvořit systém pracovních míst s úkoly vyplývajícími ze zařazení trenéra a nastavit možný postup do vyššího článku. Realizovat vzdělávání trenérů.

Úkoly pro splnění strategických cílů:

 • obsazovat hlavní trenérské posty top trenéry (lídry jednotlivých sekcí)
 • dát příležitost mladým trenérům zapojit se do rozvoje vrcholové atletiky
 • vytvořit podmínky pro motivaci trénovat v článku RSC
 • vytvoření trenérských týmů mentor–mentee
 • zavést benefity pro trenéry
 • vytvořit motivační program trenérů
 • podíl na úspěších atletů po předání až do věku 26 let
 • odměna za práci na reprezentačních akcích od OH po ME
 • pořádat pravidelná setkání, workshopy fyzioterapeutů, lékařů, dalších odborníků a trenérů
 • realizovat program celoživotního vzdělávání trenérů
 • vytvořit podmínky k účasti našich trenérů na stážích v zahraničí
 • sekční trenéři SCM spolupracují s osobními trenéry atletů SCM
 • AA/SCM jako prostor pro mentorské vedení začínajících trenérů v regionech
 • dostupnost vzdělávacích materiálů (překlady, rešerše, trenérsko-metodický web).

Podpora trenérů RSC

Podpora závisí na jednotném postoji svazu a vedení všech RSC k zajištění stabilní personální politiky udržitelnosti. Atletika zajišťuje přípravu s teoretickou šancí bojovat o 48 olympijských sad medailí. Ze strany RSC je nutné motivovat trenéry pro práci v resortech (perspektiva, sociální jistoty, další benefity). Ze strany ČAS je nutné aktivně pracovat na nabídce vhodných kandidátů/trenérů (odpovídající trenérská kvalifikace, zkušenosti, úspěchy). Doporučit vedení ČAS projednat výše popsaného s vedením RSC.

V rámci RSC podpořit:

 • počet trenérů RSC (cca):
 • Dukla – 10
 • Olymp – 10
 • Victoria – 10
 • kvalifikace trenéra RSC: Trenér 1. třídy nebo výjimečně 2. třídy se zaměřením na skupinu disciplín/disciplínu, s dostatečnou praxí, popřípadě výraznými trenérskými výsledky
 • náplň práce: přímá trenérská činnost s talentovanými atlety zařazenými do reprezentačních výběrů, spolupráce se šéftrenérem a s reprezentačním trenérem sekce. Práce na rozvoji disciplíny/skupiny disciplín
 • cílovým výstupem trenéra u jeho vedených a sledovaných atletů je:
 • atlet připravený po stránce fyzické a mentální na úspěšné vystoupení na reprezentačních akcích.

Podpora trenérů mládeže ČAS v rámci ČPTM

Podpora závisí na jednotném postoji svazu k zajištění stabilní personální politiky udržitelnosti. Ze strany ČAS je nutné zajistit sociální jistoty pro naplnění trenérských postů kvalitními trenéry a dát jim motivaci a časové příležitosti pro práci trenéra ČAS (perspektiva, sociální jistoty, další benefity). Ze strany ČAS je nutné aktivně pracovat na nabídce vhodných kandidátů – trenérů SCM.

V rámci SCM podpořit:

 • až 14 sekčních trenérů – rozdělení dle struktury disciplín jednotlivých sekcí
 • trenéři min. 2. třídy se zaměřením na skupinu disciplín/disciplínu
 • náplň práce: přímá trenérská činnost s talentovanými atlety, spolupráce a vedení osobních trenérů talentované mládeže, spolupráce s reprezentačním trenérem sekce. Práce na rozvoji disciplíny/skupiny disciplín
 • cílovým výstupem trenéra u jeho vedených a sledovaných atletů je:
 • připravený sportovec po stránce fyzické a mentální k dalšímu rozvoji ve vrcholovém sportu
 • sportovec s konkrétní vizí svého dalšího rozvoje ve vyšším článku.

Dále, v krajích, kde nebude zřízena AA, podpořit trenéry SCM:

 • až 18 trenérů (dle počtu AA)
 • trenéři min. 2. třídy
 • náplň práce: přímá trenérská činnost, monitoring talentů v kraji, nabídka servisních služeb v kraji, spolupráce s osobním trenérem talentovaného atleta, spolupráce se sekčními trenéry SCM
 • cílovým výstupem trenéra u jeho vedených a sledovaných atletů je:
 • připravený sportovec po stránce fyzické a mentální k dalšímu rozvoji ve vrcholovém sportu
 • sportovec s konkrétní vizí svého dalšího rozvoje ve vyšším článku.

V rámci AA podpořit (do cílového počtu):

 • až 18 trenérů plný úvazek.
 • až 44 trenérů částečný úvazek
 • trenéři mládeže se zaměřením na skupiny disciplín, kvalifikace min. 2. třída.
 • náplň práce: přímá trenérská činnost, monitoring talentů v kraji, nabídka servisních služeb v kraji, spolupráce s osobním trenérem talentovaného atleta, spolupráce se sekčním trenérem
 • cílovým výstupem trenéra u jeho vedených a sledovaných atletů je:
 • připravený sportovec po stránce fyzické a mentální k dalšímu rozvoji ve vrcholovém sportu
 • sportovec s konkrétní vizí jeho dalšího rozvoje ve vyšším článku.

V rámci podpory mládežnických (SpS) klubů/oddílů podpořit:

 • trenérská místa v až 60 oddílech v rámci celé ČR
 • trenéři žactva a mládeže min. 3. třídy
 • podmínkou je návaznost trenérského, organizačního procesu v klubu/oddílu od žactva po juniory
 • náplň práce: zajištění realizace tréninkového procesu od žactva po juniory v klubech/oddílech, spolupráce s trenéry SCM, AA na podpoře talentů.

Podpora trenérů SG

Podpora závisí na jednotném postoji svazu a vedení SG k zajištění stabilní personální politiky udržitelnosti. Ze strany SG je nutné zajistit naplnění trenérských postů kvalitními trenéry a dát jim motivaci pro práci trenéra SG. Ze strany ČAS je nutné aktivně pracovat na nabídce vhodných kandidátů. Doporučit vedení ČAS projednat výše popsaného s vedením SG.

Počet trenérů SG:

 • cca 20 trenérů plný úvazek

cca 20 trenérů částečný úvazek

(počet trenérských míst a výše úvazku v kompetenci SG),

trenéři mládeže, kvalifikace 1. třídy nebo v odůvodněných případech kvalifikaci 2. třídy ve spojení s trenérskou praxí minimálně 5 let

 • náplň práce: přímá trenérská činnost, spolupráce se sekčním trenérem AA, SCM
 • cílovým výstupem trenéra u jeho vedených a sledovaných atletů je:
 • připravený sportovec po stránce fyzické a mentální k dalšímu rozvoji ve vrcholovém sportu
 • sportovec s konkrétní vizí jeho dalšího rozvoje ve vyšším článku.

Strategický cíl 4: Vytvořit program kariérního rozvoje trenérů

 1. Zajistit síť trenérů odpovídajících kvalifikací pro jednotlivé články v rámci ČR.
 2. Definovat postavení trenérů v jednotlivých článcích, jejich povinnosti a kompetence.
 3. Definovat možnosti kariérního růstu trenérů.

Transfer vědeckých poznatků do sportovní praxe a podpora vzdělanosti trenérů

Nové poznatky aplikovaných věd do oblasti sportu musí být uceleně monitorovány, vyhodnocovány a využity ve sportovní praxi. Cílem je využití všech dostupných služeb vrcholového sportu a výzkumu a jejich využití ve sportovní praxi. Současný systém vrcholového sportu si žádá komplexní, každodenní péči o sportovce. Tréninkové metody a jejich aplikace jsou na hranici lidských schopností. Transfer vědeckých poznatků by měl probíhat na základě navázané spolupráce s vysokými školami. Zároveň neexistuje jednotné místo pro zveřejňování aktuálních trenérsko-metodických materiálů, které by odpovídalo potřebám současné doby. Nedílnou součástí je pokračování a vylepšování systému školení a doškolování odborníku ve sportu.

Úkoly pro splnění strategických cílů:

 • vytipovat odborníky z oblasti výživy, diagnostiky sportovního výkonu apod.
 • navázat spolupráci s vědeckými pracovišti s cílem přenosu know-how mezi vědeckým prostředím a vrcholovým sportem
 • motivovat sportovní prostředí k používání elektronického tréninkového deníku jako prostředku pro zefektivnění trenérské práce a získávání dat k vědeckým analýzám tréninkového procesu a dalšího využití pro praxi
 • vytvořit jednotnou on-line trenérskou platformu (web, aplikace v rámci e-atletiky) pro sdílení metodických materiálů, doporučení, hodnocení vrcholových výkonů atd. dostupné pro celou trenérskou obec v ČR
 • pokračovat v testování v rámci SCM, k získání dat o talentované mládeži a na základě jejich vyhodnocení vytvářet doporučení pro sportovní přípravu mládeže s cílem realizovat tuto přípravu tak, aby byli atleti připraveni pro vrcholovou atletiku
 • využít vědeckých poznatků, měření, analýz atd. pro zkvalitnění tréninkového procesu reprezentace
 • pokračovat v realizaci a naplňování vzdělávacího systému ČAS.

Strategický cíl 5: Realizovat metodické potřeby vrcholového sportu.

 1. Vytvořit síť konzultantů/specialistů pro jednotlivé oblasti (zlepšující faktory sportovního výkonu).
 2. Vytvořit servis k zadávání rešerší a sběru informací v poptávaných oblastech prostřednictvím vědeckých databází.
 3. Realizovat výzkumy dle zadání sportovních sekcí a oddělení mládeže.
 4. Navázat spolupráci s výzkumnými pracovišti a VŠ (granty, diplomové práce).

Zdravotní zabezpečení a servisní podpora

Základem pro zvyšování výkonnosti sportovců je jejich zdravotní stav. Nastavením sítě servisních služeb pro reprezentaci zajistíme optimální řešení akutních stavů, posttraumatickou rehabilitaci        a zlepšíme možnou predikci zdravotního stavu. Pravidelný monitoring zdravotního stavu umožňující operativní reakce v rámci tréninkového procesu je základním předpokladem k dosažení a udržení maximální výkonnosti sportovce. V čem zaostáváme, je prevence, která je klíčová k předcházení možných zranění a onemocnění. ČAS nemá vlastní pracoviště, které by systém zdravotní péče zabezpečovalo. Komplexní zajištění se realizuje prostřednictvím koordinace outsourcingových služeb. Vedoucí úlohu v realizaci a rozvoji Zdravotního zabezpečení má šéflékař reprezentace. Jeho úkolem bude zajistit konziliární systém řešení zdravotních problémů jednotlivých sportovců.

Úkoly pro splnění strategických cílů:

 • obnovit program funkčních vyšetření. Definovat jejich obsah, náplň a cíl. Je třeba vysvětlit, že nejde o výkonnostní testy, ale opravdu o komplexní vyšetření s cílem poskytnout důležité informace trenérovi, vytvořit metodiku vyšetření tak, aby bylo možno použít i více center. Základ je identické vybavení, péče o toto vybavení (kalibrace běhátka) a identická metodologie
 • zajištění zdravotního servisu v rámci AA, SCM, SG – dostupnost v regionech
 • nákup know-how pro jednotlivé oblasti a vytvořit konkrétní projekty. Propojit aplikovanou vědu a praxi
 • krátkodobě jít cestou top-down. Nová generace nestačí dorůst a ta současná nestíhá dohnat bazální připravenost, aktuálně zařídit servis a podporu profesionálním vrcholovým sportovcům, vedle toho postupně vytvořit systém podpory pro nadějné juniory kategorie do U23 a dále nastavit spolupráci s pracovišti na úrovni AA, SCM, SG
 • edukace reprezentačních trenérů k pochopení významu zdravotního zabezpečení pro využití v tréninkovém procesu.

Strategický cíl 6: Zajistit zdravotní a preventivní péči pro sportovce

 1. Prohloubit komplexní systém péče o sportovce v oblasti prevence, řešení akutních stavů posttraumatických stavů atd. ve všech oborech, které vrcholový sport potřebuje.
 2. Zavést evidenci lékařských prohlídek a vyšetření u vrcholových sportovců.
 3. Zajistit zdravotní péči pro talentované atlety v regionech.

Individuální práce s TOP talentovanými atlety

Přes realizaci koncepčního rozvoje, je potřeba se poučit z individuálního přístupu k nejtalentovanějším sportovcům a jejich cílení na úspěchy nejvyšší. Příklady říkají, že nejlepší výsledky české atletiky generovaly malé týmy sledující vysoké cíle. Minimalizace rušivých vlivů, dlouhodobá příprava ve vhodných klimatických podmínkách, přebírání informací a využití vzájemných tréninkových bonusů s nejlepší konkurencí, to jsou atributy možných úspěchů.

Úkoly pro splnění strategických cílů:

 • naplnění udržitelného počtu instruktorů sportu v RSC na plný úvazek, aby se mohli plně věnovat sportovní činnosti
 • zajistit sociální podmínky pro 100% zaujetí profesionálním sportem pro realizační týmy
 • vybudovat servisní týmy pro jednotlivé sekce (trenér, mentální trenér, sparingpartner, lékař, nutriční specialista, fyzioterapeut, metodik apod.). Vytvořit síť konzultantů/specialistů pro jednotlivé oblasti.

Finanční zajištění

graf22.png

Rozpočet 2023 až 2028 nezohledňuje nutné navýšení o inflační doložku a dále měnící se potřeby zajištění reprezentačních akcí v každém roce.       

Komentář k finančnímu zajištění mládeže:     

SCM: platy sekčních trenérů mládeže SCM + trenérů SCM v krajích, kde nebude zřízena AA

SpS+SCM: podpora oddílů na platy trenérů, které komplexně zajišťují péči o talentovanou mládež

Strategické cíle a akční plán

Strategické cíle – harmonogram

graf23.pnggraf24.pnggraf25.png

AP1.pngAP2.png

AP3.pngAP4.png