Vize a cíle sportovního úseku

Ze zpracované analýzy vychází základní obsahové pilíře návrhové části – vize a cíle, které jsou specifikovány rozvojovými oblastmi a tomu odpovídajícími strategickými cíli. Obsahové pilíře jsou prezentovány v návrhové části a časově plánovány v tabulce „harmonogram realizace“. Součástí návrhové části je rámcový rozpočet finančního zajištění a upozornění na související oblasti rozvoje.

Vize a cíle sportovního úseku

Vizí je vytvořit a rozvíjet vysoce profesionální prostředí na úrovni reprezentace odpovídající současnému nastavení a potřebám vrcholového sportu. Vizí je také vychovávat fyzicky i mentálně připravené adepty sportovní reprezentace a vybudovat systém podpory talentovaných atletů, který bude generovat úspěch v dospělé kategorii.

Základní východiska

Atletika jako úspěšný sport produkující medailové úspěchy

Pro absolutní úspěch v seniorské kategorii je potřeba realizovat tréninkové metody, které jsou na hranici lidských schopností. Současný systém vrcholového sportu si žádá celkovou každodenní péči o sportovce. Nastavení komplexního zajištění profesionální péče o sportovce tedy přinese zvýšení úrovně výkonnosti talentovaných sportovců. Pravidelný monitoring stavu sportovce a správné vyhodnocení jeho hodnot je jednou z nejdůležitějších forem optimálního řízení tréninkového procesu.

Individuální přístup k našim nejtalentovanějším atletům, vytvoření kvalitních a konkurenčních podmínek pro tréninkovou přípravu, včetně souvisejících služeb, přinese úspěch v podobě zisku medailí.

Vytvoření optimálního trenérského servisu je jednou z klíčových rolí a další faktor pro dosažení maximálních výkonů v dospělé kategorii.

Atletika systematicky a komplexně podporující růst a rozvoj talentů směrem k jejich uplatnění ve vrcholové atletice

Ve věku přechodu do dospělé reprezentace potřebujeme sportovce připravené se dále rozvíjet směrem k vysoké výkonnosti.

Na základě propojení mládežnické a vrcholové přípravy je nutné připravit podmínky ke zvýšení výkonnostní úrovně české atletiky a její udržitelnosti. Klíčové je vytvořit ucelený systém, který zajistí optimální vývoj talentovaných jedinců až k nejvyšším metám.

Český atletický svaz

ČAS je garantem sportovní přípravy reprezentantů a odborným servisním pracovištěm. Vytváří optimální sportovní prostředí prostřednictvím vzdělaných a zkušených trenérů s cílem růstu talentované mládeže směrem k dospělé reprezentaci. Svůj rozvoj staví na moderním přístupu k tréninku, osobnostech z řad sportovců, trenérů i realizačních týmů. S pomocí nejnovějších poznatků v oblasti sportu zabezpečuje konkurenceschopnost reprezentantů na mezinárodní úrovni.

Atleti

Atlet přicházející do atletického prostředí má možnost se rozvíjet ve svém mateřském klubu, talentovaní jedinci poté i s podporou navazujících článků vrcholové atletiky ČAS. Cílem těchto atletů musí být úspěšné vystoupení na akcích MS nebo OH. Atleti vědí, jaké jsou možnosti rozvoje a zároveň filozofie atletické reprezentace. To je silou jejich motivace. Účastní se akcí podporujících tyto aktivity. Vnímají komplexnost sportovní přípravy.

graf14.png

Trenéři

Trenér pracující v článcích vrcholového sportu je ztotožněn s koncepcí a s filozofií atletické reprezentace, přijímá své postavení a nutné nároky na trenéra v jednotlivých článcích a je připraven je naplňovat. Cílem trenéra je co nejlépe připravit atleta v rámci jeho věkové kategorie a předat ho do vyššího článku připraveného na další rozvoj se všemi nároky, které tento článek klade. Vnímá sportovce jako osobnost, které pomáhá se profilovat jak ve sportovním, tak osobním životě.

Výkonnostní cíle

Z dlouhodobých sportovních cílů je pro stanovené období prioritou úspěšné vystoupení reprezentace na OH. Ke zvýšení počtu medailí a bodovaných umístění je nutné zvýšit výkonnost preferovaných atletických disciplín, ve kterých má ČAS vzhledem k historickým zkušenostem a personálnímu trenérskému potenciálu reálnou možnost úspěchu (400 m, překážky, střední tratě, tyč, výška, dálka, víceboj, oštěp, disk, koule). Umístění osmi až deseti atletů do 10. místa ve světovém „Top Listu“ je jedním z kritérií dosažení cílů.

V rámci střednědobých sportovních cílů jsou prioritou finálová umístění na vrcholných soutěžích MS, ME, HMS, HME, ME U23 a postavení do 10. místa ve světovém/evropském Top Listu.

Krátkodobé sportovní cíle jsou stanoveny každoročně v souladu s koncepcí rozvoje jednotlivých sportovních sekcí.

Pro období 2023–2032 si, s ohledem na roky minulé, klade ČAS tyto sportovní cíle:

Počet medailí a OH bodů na vrcholných soutěžích

graf15.png

graf16.png

Pro naplnění cílů se sportovní sekce shodly na společných prioritách a těmi jsou:

  • Koordinace a řízení sekce po linii jednotlivých disciplín/skupin disciplín, včetně snahy o pozvednutí výkonnosti koordinací vlastní sportovní přípravy (vhodné společné VT aj.).
  • Vertikální propojení jednotlivých složek podpory a řízení reprezentačních výběrů, od mládežnických kategorií až po dospělé.
  • Spolupráce s trenéry mládeže na identifikaci a zabezpečení talentovaných atletů s výhledem pro seniorskou reprezentaci.