Vzdělávání rozhodčích

Správný rozhodčí se vzdělává celý život, zejména pak pokud usoudí, že má mezery v pravidlech, které aktivně využívá při svém rozhodování. Základním pramenem jsou aktuálně platná pravidla atletiky, pro usnadnění jejich pochopení doporučujeme využít podpůrné materiály. Pro dosažení vyšší kvalifikace musí rozhodčí úspěšně absolvovat příslušný seminář, jak ukládá Metodický návod komise rozhodčích, náplň vychází z dřívějšího Pokynu komise rozhodčích. Při školení se může využít následující tištěná přihláška, zápis by měl být veden ve formě třídní knihy. Školení pro 3. a 2. třídu obecně organizují komise rozhodčích daného krajského atletického svazu  (KR KAS). Školení vyšších tříd a odborných funkcí zajišťuje komise rozhodčích ČAS (KR ČAS). Součástí všech seminářů je teoretická příprava i praktická cvičení. V průběhu všech seminářů jsou rozebírána základní atletická pravidla, s narůstající úrovní školení je pak postupně kladen větší důraz na časté sporné situace a někdy jsou rozebírány i výjimečné případy, které je potřeba vyřešit v duchu pravidel, protože s touto situací původní pravidla nepočítala. Na konci školení píší účastníci test s teoretickými i praktickými otázkami, které se zaměřují na vyhodnocování zápisů s řešením rovnosti výkonů. Na školení 1. třídy se píše i vstupní test a na konci následuje navíc i ústní zkouška.

Pro udržení současné kvalifikace musí rozhodčí jednou za 5 let úspěšně absolvovat prolongační seminář, pokud za tu dobu neabsolvoval jiný seminář pro zvýšení kvalifikace. Všechny příslušné pokyny opět upravuje Metodický návod komise rozhodčích. Prolongační seminář je zaměřen převážně na novinky v pravidlech, má menší rozsah a není vyžadována kontrola znalostí po jeho absolvování.

Termíny školení, za které zodpovídají krajské atletické svazy jsou určovány podle potřeb daných svazů. Rozpis všech školení pořádaných KR ČAS v aktuálním roce se nachází zde. Noví rozhodčí 1. třídy jsou obvykle školeni jednou za 2 roky. Semináře odborných funkcí jsou prováděny ve čtyřletých cyklech. Noví instruktoři rozhodčích jsou školeni jednou za 4 roky. Prolongační semináře pro rozhodčí 1. třídy a ústřední rozhodčí probíhají jednou ročně.

Přihlášky zájemců o školení pořádané KR ČAS se zasílají prostřednictvím KR KAS, který tímto zároveň potvrzuje dosavadní kvalifikaci a praxi zájemce. Přihlášky se zasílají e-mailem na adresu pověřeného člena KR ČAS. Za jmenování musí rozhodčí zaplatit poplatek ČAS, který je určen Sazebníkem.