Finanční zabezpečení reprezentace

Systém přidělování finančních prostředků:

 • Přidělování finančních prostředků na přípravu reprezentace je v kompetenci šéftrenéra ČAS na návrh reprezentačních trenérů sekcí. Výše přidělených prostředků zohledňuje výsledky a výkonnost daného atleta zařazeného v reprezentačních výběrech a specifické potřeby pro přípravu na vrcholné reprezentační akce.
 • Finanční prostředky nejsou osobním vlastnictvím závodníka, ale slouží ke komplexnímu zajištění přípravy ve spolupráci s realizačním týmem.

Přidělení a čerpání finančních prostředků na přípravu závodníka je podmíněno:

 • Závodníci zařazení v „TOP“ a „A“ výběrech reprezentace a ve VSCM jsou zabezpečováni z prostředků na přípravu reprezentace a VSCM a mohou disponovat osobním kontem. O výši přidělených finančních prostředků rozhoduje šéftrenér ČAS na návrh reprezentačního trenéra sekce a asistenta reprezentace U23. Prostředky jsou určeny k účelovému čerpání na přípravu a na výdaje s ní spojenými, včetně zabezpečení trenéra a členů realizačního týmu, především na dopravu a pobytové náklady na VT nebo je lze použít na úhradu služeb a regenerace ve spojitosti se sportovní přípravou, nákup sportovního materiálu a doplňků stravy. Po schválení šéftrenérem, lze finanční prostředky využít výjimečně na lázeňské a rekondiční pobyty.
 • Závodníci zařazení v reprezentačních výběrech do týmů štafet, mohou být zabezpečováni z prostředků na přípravu reprezentace alokovaných pro přípravu štafet z rozpočtu sekce sprintů. Prostředky jsou určeny k účelovému čerpání na přípravu a na výdaje s ní spojenými (náklady na dopravu, pobytové náklady a regenerace na VT), včetně zabezpečení trenérů a členů realizačního týmu. Tým štafet skládá odpovědný trenér štafety ve spolupráci s reprezentačním trenérem sekce sprintů.
 • Závodníci zařazení ve výběru “A“ U23 a zároveň zařazeni ve VSCM jsou zabezpečováni koordinovaně sdruženými prostředky z obou kapitol rozpočtu.
 • Závodníci zařazení ve výběrech U20 a U18 mohou být zabezpečováni jednotlivými sekcemi formou spolufinancování z rozpočtu SCM a reprezentace, základní podpora přípravy probíhá formou pozvánky a následné účasti na společných výcvikových táborech. Individuální čerpání finančních prostředků na přípravu, mimo společné VT, je umožněno výjimečně závodníkům v reprezentačním výběru „A“ a to se souhlasem reprezentačního trenéra sekce.
 • Závodníci, kterým bylo poskytnuto stipendium MOV, čerpají přidělené prostředky dle pokynů ČAS s vymezením určení dle kritérií ČOV.

 

Klíč pro přidělení prostředků na sportovní přípravu v roce 2023 z rozpočtu reprezentace:

Reprezentační výběr „TOP“

 • Závodníci zařazení v tomto výběru mají přiděleny prostředky na základě předloženého návrhu rozpočtu komplexní přípravy osobním trenérem na rok 2024, v souladu s financováním dalších složek zabezpečení (RSC, klub atd.). Výše přidělených finančních prostředků na přípravu je v kompetenci šéftrenéra.

Reprezentační výběry „A“

 • Závodníci zařazení v tomto výběru mají přiděleny prostředky na základě předloženého návrhu rozpočtu komplexní přípravy osobním trenérem na rok 2024, v souladu s financováním dalších složek zabezpečení (RSC, VSCM, SCM, Akademie, klub atd.). Výše přidělených finančních prostředků na přípravu je v kompetenci reprezentačního trenéra sekce potvrzena šéftrenérem.

Reprezentační výběry „B“

 • Závodníci v těchto výběrech nemají přiděleny základní finanční prostředky. V kompetenci reprezentačního trenéra příslušné sekce je navrhnout přidělení prostředků na základě výrazného zvýšení výkonnosti v průběhu roku nebo pozvání na společné VT příslušné sekce.

Reprezentační výběr „A“ a „B“ U18

 • Závodníci v těchto výběrech nemají přiděleny základní finanční prostředky. V kompetenci reprezentačního trenéra příslušné sekce je navrhnout prostředky z důvodů výjimečného zřetele v průběhu roku nebo pozvání na společné VT příslušné sekce.

„Talent team“

 • Závodníkům zařazených v tomto výběru bude umožněno dofinancovat přípravu společně s reprezentační tréninkovou skupinou jejíž trenér má sportovce ve výběru „TOP“ a „A“ dospělých a mají vysoký potenciál výkonnostního růstu. Předpoklad pro podporu je úzká spolupráce osobního trenéra a trenéra reprezentační skupiny. Výše přidělených finančních prostředků na přípravu je v kompetenci šéftrenéra.

 

Rozdělení základní maximální částky na přípravu na jednoho závodníka:

 • „TOP“ výběr:                 do 650 000,-Kč
 • „A“ výběr                       do 200 000,- Kč
 • „A“ výběr BDV:              40 000,- Kč (+ 20 000,- Kč společné VT). 

Běžci do vrchu (BDV) budou mít přiděleny základní prostředky na sportovní přípravu dle návrhu TR ČAS a reprezentačního trenéra běhů.

 • Částky nelze kumulovat.

Čerpání finančních prostředků ze zdravotního zabezpečení reprezentace:

 • V případě společných VT více tréninkových skupin reprezentace, může trenér akce požádat o účast.
 • a úhradu nebo spolufinancování maséra, fyzioterapeuta, lékaře ze zdrojů na Zdravotního zabezpečení reprezentace. Požadavek musí být předem projednán a odsouhlasen šéflékařem a šéftrenérem ČAS. Požadavky bude možné naplňovat jen do vyčerpání finančních prostředků ZZ. Požadavek musí být uveden v návrhu na VT.
 • Náklady na zdravotní péči z prostředků konta sportovce lze čerpat se souhlasem šéflékaře.
 • V případě akutního zranění a s ním spojených vyšetření a event. zákroků je možné požádat o uhrazení nákladu na léčbu z prostředků ZZ. Nutné individuálně projednat se šéflékařem.

Dofinancování přípravy:

 • V případě nedostatku prostředků pro podzimní přípravu, lze požádat projektovou formou o dofinancování v podzimní části přípravy na adrese psluka@atletika.cz a následně bude žádost posouzena šéftrenérem ČAS.
 • Vyhodnocení a dofinancování se bude realizovat dle:
 • Odůvodnění požadavku.
 • Prioritě požadavku.
 • Do výše rezervy šéftrenéra.

Společné VT seniorské a juniorské reprezentace a kempy mládeže

 • Společné VT jsou v kompetenci reprezentačního trenéra sekce ve spolupráci s asistenty reprezentace U23 a U20, U18 a trenéry SCM.
 • VT jsou hrazeny z prostředků jednotlivých závodníků, sekcí, VSCM, SCM, RSC, Akademií, případně dalších subjektů.

Prováděcí pokyny k využití přidělených finančních prostředků na sportovní přípravu roce 2024:

 • Prostředky jsou určeny pro realizaci sportovní přípravy závodníků, jejich osobních trenérů a členů realizačního týmu (sparingpartner, masér, fyzioterapeut, lékař atd.).
 • Veškerá korespondence je zasílána na sportovní oddělení ČAS na email: mstrolena@atletika.cz a příslušnému reprezentačnímu trenérovi dané sekce.
 • Návrhy na úhradu nákladů budou realizovány na formulářích ČAS, předloženy v dostatečném časovém předstihu (minimálně 14 dní před realizací objednávky) a podepsané osobním trenérem.
 • Návrh na VT nebo Objednávkový formulář musí být zcela vyplněn.
 • Formuláře ČAS ke stažení:

DRUHY NÁKLADŮ:

Na zahraniční, tuzemská VT, lázeňské a rekondiční pobyty, budou hrazeny ze strany ČAS a na základě předloženého Návrhu na VT, odsouhlaseným šéftrenérem ČAS a vystavené faktury následovně:

 • Doprava
  • Letecky – faktura s označením letu, datem letu, destinací
  • Osobní doprava-cestovné bude propláceno na základě vyplněného formuláře

Cestovní příkaz

 • Pobytové náklady, stravné a ostatní náklady (pronájmy, regenerace, pronájmy aut atd.)
  • Faktura musí obsahovat specifikaci/rozpis dodávané služby, jména účastníků VT, rooming list, termín a místo konání nebo období využití služby vč. splatnosti minimálně 14 dnů od jejího přijetí.
  • Úhrada pobytových nákladů prostřednictvím internetových portálů (Booking.com/Airbnb.cz) bude proplacena ZPĚTNĚ a po dodání řádného dokladu přímo od ubytovatele a výpisu z bankovního účtu.
  • Nedostatečné příklady dokladů naleznete zde.
  • Doklady mohou být hrazeny bankovním převodem, platební kartou a ve výjimečných případech v hotovosti.
  • Bankovní výpis musí obsahovat jméno majitele účtu nebo číslo účtu, ze kterého bylo hrazeno.
 • Po ukončení VT je trenér povinen doložit zprávu z VT (vyúčtování VT), nejpozději do 1 měsíce od data uskutečnění VT!

Na zdravotní zabezpečení, regeneraci, rehabilitaci, vstupy, pronájmy a jiné služby, v souvislosti atletickou přípravou, budou hrazeny na základě předloženého Objednávkového formuláře, odsouhlaseným šéftrenérem ČAS.

 • Objem plateb by neměl přesáhnout - 30% z celkové částky přidělené na přípravu.
 • Nestandardní či výjimečné plnění bude možné vždy jen po předchozím projednání s šéftrenérem nebo/a šéflékařem ČAS.
 • Faktura musí obsahovat specifikaci dodávané/využívané služby, počet návštěv, termíny nebo období využití služby, cenu za jednotku apod. a splatná minimálně 14 dnů od jejího přijetí.

Na podpůrné prostředky, doplňky stravy budou hrazeny na základě předloženého Objednávkového formuláře, odsouhlaseným šéftrenérem ČAS.

 • Objem plateb by neměl přesáhnout - 30% z celkové částky přidělené na přípravu.
 • Budou uhrazeny pouze výrobky neobsahující zakázané (dopingové) látky.
 • Budou uhrazeny pouze výživové doplňky, nikoli potraviny.
 • Faktura musí obsahovat specifikaci zboží (tzn. název zboží), počet kusů, ceny za jednotku a splatná minimálně 14 dnů od jejího přijetí.

Na sportovní vybavení budou hrazeny na základě předloženého Objednávkového formuláře, odsouhlaseným šéftrenérem ČAS.

 • Objem plateb by neměl přesáhnout - 20% z celkové částky přidělené na přípravu.
 • Faktura musí obsahovat specifikaci zboží (tzn. název produktu), počtu kusů, u sportovní obuvi značka, typ/číslo výrobku a velikost), ceny za kus a splatná minimálně 14 dnů od jejího přijetí.
  • Běžecká, speciální obuv a další sportovní vybavení (NIKOLI OBLEČENÍ).

Z prostředků na přípravu lze uhradit do dvou párů běžecké obuvi, do tří párů speciální atletické obuvi (do osmi u vícebojařů) a speciální sportovní vybavení v souvislosti s atletickou přípravou.

 • Atletické a tréninkové náčiní, přístrojové vybavení.

Z prostředků na přípravu lze uhradit atletický sportovní materiál (vrhačské náčiní, skokanské tyče, další materiál a vybavení související a atletickou přípravou)

 

Poznámky:

 • Všechny doklady musí být předloženy v originále, a to elektronicky (jako soubor v příloze nikoli v textu e-mailu) nebo papírově a musí obsahovat všechny povinné náležitosti.
 • Všechny doklady musí být předloženy kvyúčtování/proplacení nejpozději do 1 měsíce od data pořízení či uskutečnění!
 • Čerpání finančních prostředků na sportovní přípravu může být šéftrenérovi předloženo i závodníkem vpodobě  zaslání Návrhu na VT nebo Objednávkového formuláře pouze se souhlasem osobního trenéra.
 • Čerpání finančních prostředků na VT může být, závodníky RSC, předloženo šéftrenérovi v podobě zaslání Návrhu na VT pouze se souhlasem osobního trenéra a vedoucího trenéra
 • Prostředky na přípravu pro rok 2024 je možné čerpat pouze v období od 1. 2024 do 31. 12. 2024. a nelze je převádět do následujícího roku.
 • Podklady k čerpání finančních prostředků do konce roku 2024 je nutné předložit do  10. 2024.
 • Prostředky, minimálně do výše 75% přidělené základní částky (mimo „TOP“ výběru), je nutno čerpat do odjezdu na vrcholnou akci sezóny na kterou se daný závodník připravuje.
 • Závodníci, u nichž přidělená základní částka bude do výše 30 000,- Kč, mohou se svými trenéry tyto prostředky čerpat jen na
 • Prostředky mohou být využity atlety zařazenými v reprezentačních výběrech ČAS pro rok 2024, dále sparingpartnery atletů reprezentačního výběru „TOP“ pro rok 2024 nebo se schválením šéftrenéra, trenéry evidovanými při ČAS s aktivní trenérskou licencí a členy realizačních týmů (spolupracujících s ČAS, při dodání osvědčení o odbornosti v odvětví).
 • Sparingpartner si je vědom toho, že na VT pracuje pro závodníka, z jehož konta je VT
 • Trenér, který pro svého závodníka požaduje schválení sparingpartnera, předloží návrh vedoucímu dané sekce, který zhodnotí přínos pro reprezentaci a zašle ke schválení šéftrenérovi ČAS.
 • Podmínkou pro čerpání finančních prostředků na přípravu z rozpočtu reprezentace (závodník, trenér) je podepsaná „SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE“.
 • U vybraných závodníků je podmínkou čerpání absolvování rozšířené preventivní lékařské prohlídky ČAS.  
 • Na základě návrhu TR ČAS má šéftrenér oprávnění odebrat již přidělené finanční prostředky nebo udělit výjimku v čerpání.