Kvalifikační třídy a odbornost

Funkci rozhodčího popisuje a vymezuje příslušná směrnice Českého atletického svazu, podrobněji byly kvalifikační třídy a odbornosti dříve vysvětleny v Metodickém návodu komise rozhodčích, podle kterého se v současnosti řídí.

Zájemci se mohou účastnit rozhodování v atletice už od 16 let. Je nutné absolvovat školení 3. kvalifikační třídy, po úspěšném složení závěrečných zkoušek je zájemce tzv. kandidátem rozhodčího, který může rozhodovat na nižších soutěžích, nikdy však nemůže rozhodovat u dopadu náčiní. Kandidát se automaticky stává rozhodčím 3. třídy v den dosažení plnoletosti.

Rozhodčím 3. kvalifikační třídy se zájemce může stát po dovršení 18 let, pokud absolvuje příslušné školení. Na 2. kvalifikační třídu lze povýšit nejdříve ve 20 letech po úspěšném absolvování příslušného školení a po minimálně dvouleté praxi jako rozhodčí 3. třídy. Analogicky je tomu při přechodu do 1. kvalifikační třídy, kde je třeba minimálně dvouleté praxe jako rozhodčí 2. třídy a dosažení alespoň 22 let. Rozhodčí pravidelně zastávající významné pozice (hlavní rozhodčí, vrchní rozhodčí) mohou být po dalších 5 letech navrženi na ústředního rozhodčího svou krajskou komisí rozhodčích. Tento spíše symbolický stupeň oproti 1. třídě nepřináší nové možnosti rozhodování, slouží zejména jako ocenění významných rozhodčích.

Některé odborné funkce v atletice vyžadují hlubší porozumění dané oblasti. Jedná se o startéra, rozhodčího chůze, rozhodčího cílové kamery, rozhodčího pro kontrolu náčiní, rozhodčího pro rozhodování soutěží hendikepovaných, a také o certifikovaného měřiče tratí pro soutěže na silnici. Pro vykonávání těchto funkcí musí být zájemce minimálně rozhodčím 2. třídy a absolvovat příslušné školení. Tato školení jsou typicky prováděna pro celou republiku jedenkrát za 4 roky (každý rok jedno školení), v případě velkého zájmu je možné požádat komisi rozhodčích o zařazení dodatečného školení mimo tento cyklus.

Pravidla atletiky se neustále vyvíjí, proto je potřeba, aby byl každý rozhodčí seznámen s jejich změnami. Každý rozhodčí musí minimálně jedenkrát za 5 let absolvovat prolongační seminář, případně školení na další kvalifikační stupeň. Rozhodčí, který nesplní podmínky pro prodloužení jmenování, bude vyřazen z evidence.

Speciální skupinou jsou instruktoři rozhodčích, kteří v průběhu závodů obvykle sami nerozhodují, ale kontrolují činnost jiných rozhodčích a v případě potřeby jim dávají rady. Instruktoři rozhodčích obvykle zastávají funkci zástupce hlavního rozhodčího. Instruktorem se po absolvování semináře pro jmenování instruktorů může stát rozhodčí, který je už minimálně 5 let rozhodčím 1. třídy.