přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

14. srpna 2012, 14:18

Ekonomické informace 2012

Vážení sportovní přátelé,

Po roce se Vám dostává do ruky – nebo přesněji řečeno na Vaše monitory -  informační brožura "Ekonomické informace". Stalo se již tradicí, že se její obsah zčásti liší od obsahu stejné brožury vydané v předchozím roce. To však není jediný rozdíl proti minulosti. Brožura je uveřejněna v pozdějším termínu, než bylo v minulých letech zvykem. Chci se Vám všem za toto zpoždění omluvit a současně vysvětlit jeho příčiny. Ty jsou dvojí. Tou první je fakt, že vývoj v oblasti finančních prostředků na podporu sportu se v průběhu zimních měsíců letošního roku ubíral směrem, který jsme si při přípravě rozpočtu ČAS pro rok 2012 netroufli odhadovat ani v nejsmělejších snech. Nárůst přidělených dotací od MŠMT a rozšíření škály programového financování o Program V. si vynutily výrazné přepracování již schváleného rozpočtu. Bylo nutno projednat a schválit nové klíče pro rozdělení finančních prostředků. Nový klíč pro rozdělení finančních prostředků Programu IV. si pak vyžádal sběr a vyhodnocení některých dat, které jsme dosud k dispozici v ucelené formě neměli. I to celý proces zdrželo. Vzhledem k tomu, že těžiště financování činnosti AO/AK bylo přeneseno z okruhu Programu I. do okruhu nového Programu V., bylo také nutno přepracovat texty smluv s AO/AK a zohlednit v nich odlišnou účelovost a podmínky Programu V. Druhou příčinou zdržení pak bylo přenesení administrace Programů III. a IV. na bedra sportovních svazů. Tyto programové okruhy administroval až do roku 2011 Český svaz tělesné výchovy (nebo jiná střešní organizace). Zejména v případě Programu IV., kterým jsou poskytovány finanční příspěvky do oblasti provozu a údržby sportovišť, se jedná o časově a odborně náročnou změnu. Ta si vyžadovala shromáždění a vyhodnocení podrobných údajů o sportovištích. Tento proces trval několik měsíců a to i proto, že majetkové a právní poměry jednotlivých sportovišť jsou často velmi komplikované a vyžadovaly v některých případech výrazné úpravy. Takové úpravy se nemohly obejít bez součinnosti dotčených TJ/SK a měst a obcí, na jejichž území se sportoviště nalézají. ČAS proto ve snaze zajistit řádné financování vyhovující podmínkám Programu IV. stanovil TJ/SK několika měsíční lhůtu k nápravě nevyhovujícího stavu. Brožura by bez údajů o finančních prostředcích z Programu IV. nebyla úplná.
V této brožuře je zveřejněn aktualizovaný rozpočet ČAS. Zkušenosti nám ukazují, že  tento stav není možno považovat za definitivní. Vedení ČAS nepolevuje v úsilí o zajištění dodatečných finančních zdrojů.
Atletické oddíly a kluby se v letošní roce dočkaly nejvyšších finančních příspěvků od roku 1993. Je to jistě pro většinu z Vás příjemná zpráva. Je však potřeba si uvědomit, že za přidělením takovýchto finančních prostředků se skrývá obrovská práce. V první řadě obrovská práce trenérů, sportovců a rozhodčích v oddílech a klubech. Ta především vytváří sílu naší atletiky a její výsledky jak na poli mezinárodním, tak na poli péče o mládež a v dalších oblastech. Toto úsilí a jeho výsledky nejsou však samospasitelné a je proto úlohou ČAS je prezentovat navenek – vůči státu či partnerům ČAS – a v těžké konkurenci ostatních sportovních odvětví vytěžit maximum. Myslím, že se to zejména v posledních letech daří. Je však také zapotřebí respektovat, že přidělení finančních prostředků sebou nese závazky, které musí ČAS, jeho orgány i AO/AK plnit. Ne vždy vyvolávají podmínky pro použití a vyúčtování finančních prostředků v atletickém prostředí pochopení a souhlas. Vedení ČAS usiluje v těch případech, kdy je kritika podmínek na místě, o revokaci rozhodnutí poskytovatele. Někdy se nám podaří je přesvědčit o oprávněnosti našich výhrad, jindy úspěšní nejsme. ČAS v případě účelově vázaných finančních prostředků – kterých je naprostá většina – nestanovuje směrem k AO/AK či TJ/SK žádné další podmínky, přenáší pouze podmínky stanovené poskytovateli. Správné použití finančních prostředků je tak podmíněno také pečlivou prací funkcionářů AO/AK. 
Podobně jako v loňském roce, existují i letos odůvodněné obavy, že letošní navýšení finančních prostředků ze strany MŠMT není bohužel možno považovat za systémové a tím pádem ani trvalé. Využijte proto přidělené finanční prostředky s rozvahou a snažte se, aby vašim AO/AK či TJ/SK přinesly dlouhodobější efekt.
I se zohledněním změn je obsah brožury "Ekonomické informace" zpracován ve stejné struktuře jako v minulosti. Obsahují veškeré dokumenty z oblasti finančních vztahů mezi ČAS na straně jedné a KAS či oddíly na straně druhé. Obsahují také informace o finančním krytí aktivit zajišťovaných ČAS, zejména schválený rozpočet ČAS či financování sportovních center mládeže a sportovních středisek v letošním roce. V případě rozpočtu ČAS upozorňuji na to, že zahrnuje rozpočet i veškeré výdaje, které pro ČAS realizuje svou činností jeho dceřiná společnost - Česká atletika s.r.o. V neposlední řadě "Ekonomické informace" obsahují také kontakty na členy ekonomické komise či na hospodáře jednotlivých krajských atletických svazů. Nezbytnou pomůckou pro zajištění bezproblémového účtování finančních vztahů mezi ČAS a atletickými oddíly či kluby je pak přehled specifických symbolů plateb.
Já i ekonomka svazu jsme připraveni Vám pomoci řešit problémy, které mohou při využívání finančních příspěvků nastat.
Přeji Vám všem úspěšnou atletickou sezónu – či přesněji její zbytek – a hlavně radost z práce pro atletiku. Věřím, že k tomu svým dílem přispějí i „Ekonomické informace“.

za Ekonomickou komisi ČAS

Jiří Topinka, předseda


Obsah publikace:

1 a)     Klíč pro dělení finančních prostředků Programu II. pro AK a AO pro rok 2012 schválený výborem ČAS dne 12. listopadu 2011
1 b)     Klíč pro dělení finančních prostředků Programu V. pro AK a AO pro rok 2012 schválený předsednictvem ČAS dne 15. května 2012
2)     Výpočet příspěvků Programu II. a V. pro AK a AO v roce 2012    
3)     Klíč pro dělení finančních prostředků Programu IV. pro TJ a SK pro rok 2012 schválený předsednictvem ČAS dne 15. května 2012
4)     Výpočet příspěvků Programu IV. pro TJ a SK v roce 2012            
5)     Klíče pro dělení finančních prostředků pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz pro rok 2012 schválené výborem ČAS dne 12. listopadu 2011 a předsednictvem ČAS dne 15. května 2012
6)     Výpočet příspěvků pro krajské atletické svazy a PAS v roce 2012           
7)     Rozdělení příspěvků na sportovní přípravu a organizační výdaje SCM v roce 2012                                            
8)     Příspěvky klubům a oddílům na podporu sportovních středisek v roce 2012       
9)     Rozpočet Českého atletického svazu pro rok 2012                    
10)    Adresář ekonomické komise ČAS                           
11)    Adresář hospodářů krajských atletických svazů                   
12)    Přehled specifických symbolů pro platby poplatků pro rok 2012    


Publikace ke stažení:

Vytisknout