přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Metodický návod pro školení rozhodčích

Metodický návod Komise rozhodčích ČAS

(schváleno na schůzi KR ČAS 25.03.2017)

Č. 1/2017

Organizace školení a seminářů rozhodčích a instruktorů atletiky

Metodický návod pro organizaci školení a seminářů rozhodčích a instruktorů atletiky vychází z platných předpisů, směrnic a pokynů vydaných ČAS a KR ČAS.

Účelem návodu je poskytnout v jednom dokumentu informace o požadavcích na kvalifikaci rozhodčích atletiky, na udržování a zvyšování kvalifikace, dále pak na evidenci a vzájemnou informovanost mezi KR ČAS, KR KAS a případně atletickými oddíly.

1. Kvalifikační třídy a odborné funkce

1.1 Požadavky na kvalifikační třídy

Požadavky na kvalifikaci rozhodčích, odborné funkce a podmínky udržování a stanoví Směrnice ČAS [1]

Tabulka 1 - Přehled tříd rozhodčích atletiky a kvalifikační požadavky

Kvalifi-kační třídy/ funkce

kvalifikační požadavky

omezení

možnosti

doklad

plat- nost

způsob prolongace

Min. věk

předchozí praxe v nižší třídě

požadovaná úroveň školení

kandidát

16 let

-

3.třída

nesmí rozhodovat u dopadu náčiní

 

průkaz rozhodčího

5 let5)

-

3.

18 let

 

3.třída 1)

 -

 

průkaz rozhodčího

5 let5)

seminář rozhodčích

2.

20 let

2 roky

2.třída

 -

školení pro odborné funkce

průkaz rozhodčího

5 let5)

seminář rozhodčích

1.

22 let

2 roky

1.třída

 -

školení pro odborné funkce, vyslání na seminář IAAF/EAA4)

průkaz rozhodčího

5 let5)

seminář rozhodčích nebo instruktorů

Ú

-

5 let v hlavních a vedoucích funkcích2)

seminář pro 1.třídu, jmenování

 -

průkaz rozhodčího

5 let5)

seminář rozhodčích, nebo instruktorů

IR3)

 

5 let rozhodčím 1. třídy

seminář pro jmenování instruktorů nebo

zařazení na aktuální panel ITO,

jmenování

věk pro jmenování max. 75 let

 

průkaz IR

4 roky

seminář instruktorů

Poznámky k tabulce 1:
1) Lze nahradit studiem ve stejném rozsahu mimo ČAS potvrzení o absolvování předmětu v dílčím úseku studia s odpovídajícím rozsahem a jehož obsah zahrnuje témata školení rozhodčích atletiky. Například UK v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sporu, předmět ATLETICKÉ SOUTĚŽE A JEJICH ROZHODOVÁNÍ. Žadatel o vydání průkazu rozhodčího musí doklady o studiu předložit příslušnému KAS, u kterého o vydání žádá, a studium nesmí být ukončeno déle než 5 let před podáním žádosti.

2) Hlavních rozhodčí, zástupce hlavního rozhodčího, vrchní rozhodčí/vrchník. Návrh na jmenování podává příslušná KR KAS ke KR ČAS, s příslušným potvrzením činnosti navrhovaného rozhodčího.                                                

3) Instruktory rozhodčích ČAS jmenuje KR ČAS, instruktory rozhodčích KAS jmenují KR KAS příslušného kraje za podmínek uvedených v odst. 1 a 2 Směrnice ČAS o rozhodčích [1].

4) Seminář IAAF/EAA pro mezinárodní technické činovníky všech kategorií uvedených v platných pravidlech IAAF nebo v příslušných platných směrnicích IAAF/EAA. 

5) Podmínky pro prodloužení jmenování je v odůvodněných případech nutno splnit do 7 let od jmenování nebo prodloužení jmenování. Rozhodčí, který nesplní podmínky pro prodloužení jmenování, bude vyřazen z evidence.

Tabulka 2 - Přehled odborných funkcí rozhodčích atletiky a kvalifikační požadavky

odborné funkce minimální kvalifikační třída kvalifikace doklad označení kvalifikace
rozhodčí chůze 2. třída školení pro odbornou funkci záznam o školení v průkazu rozhodčího chu
certifikovaný měřič tratí pro soutěže na silnici 2. třída školení pro odbornou funkci certifikát med
startér 2. třída školení pro odbornou funkci záznam o školení v průkazu rozhodčího sta
rozhodčí cílové kamery 2. třída školení pro odbornou funkci záznam o školení v průkazu rozhodčího kam
rozhodčí pro kontrolu náčiní 2. třída školení pro odbornou funkci záznam o školení v průkazu rozhodčího mav
rozhodčí soutěží hendikepovaných 2. třída školení pro odbornou funkci záznam o školení v průkazu rozhodčího par

Do kvalifikační třídy Ú (ústřední rozhodčí) jmenuje KR ČAS rozhodčího 1. třídy na základě návrhu KR KAS po splnění všech podmínek v Tabulce 1, pokud získal na školení rozhodčích 1. třídy alespoň 90 % bodů, viz kapitola 2.2. Pokud získá 70-89 % bodů, prodlužuje se požadovaná doba praxe na 7 let.

2. Školení rozhodčích

2.1 Organizační a odborné zajištění

Organizační zajištění a požadavky na lektory jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 3 – přehled typu školení a minimální kvalifikace lektorů

školení pro rozhodčí

zajišťuje

minimální požadavky na lektora

minimální počet vyučovacích hodin

3. třídy/kandidát

oddíl / KR KAS

rozhodčí 1.třídy,

12

2. třídy

KR KAS

Ú / IR KAS

18

1. třídy

KR ČAS

Ú / IR ČAS / kvalifikovaný rozhodčí pro odborné funkce

26

seminář pro rozhodčí Ú a 1 třídy

KR ČAS / KR KAS

Ú / IR ČAS (KAS)

6

seminář pro jmenování IR ČAS

KR ČAS

IR ČAS

12

odborné funkce

KR ČAS

rozhodčí 2.třídy se školením pro danou odbornost a 5 lety praxe v dané odbornosti

6

Poznámka k tabulce 3:
1) Pokud se jedná o instruktory ČAS. V případě seminářů pro jmenování instruktorem KAS organizuje příslušný KAS                             

2.2 Rozsah školení

Rozsah a náplň školení rozhodčích je uveden v Pokynu komise rozhodčích [2] a v tomto metodickém pokynu. Počet vyučovacích hodin zahrnuje jak teoretickou přípravu, tak i praktická cvičení, jsou-li organizována.

Školení rozhodčích III. třídy

Rozsah: minimálně 12 hodin

Náplň: základy rozhodování běhů, skoků a vrhů s přihlédnutím k základům pedagogické práce rozhodčího, postupy při zajišťování bezpečnosti, statusu rozhodčího, praktická část na stadionu apod.

Ověření znalostí:

 • a/ formou testu / 30 až 40 otázek/ = 30 až 40 bodů
 • b/ formou vyplnění tří zápisů / v kterých bude řešena rovnost výkonů ve vertikálních skocích, v horizontálních disciplínách a v bězích /= každý zápis = 5 bodů

Požadavek na úspěšnost uchazeče: dosažení 70 procent možných bodů

Školení rozhodčích II. třídy

Rozsah: minimálně 18 hodin

Náplň: rozhodování běhů, skoků, vrhů, chůze, startování, náplň činnosti vrchníka s přihlédnutím k výchovnému působení rozhodčího, dodržováním zásad bezpečnosti, práce komisí rozhodčích

Ověření znalostí:

 • a/ formou testu / 30 otázek s důrazem na práci vrchníka a rozhodování chůze / = 30 bodů
 • b/ formou vyplnění čtyř složitějších zápisů – každý zápis dle složitosti 6 až 8 bodů = 30 bodů
 • c/ formou písemných odpovědí na otázky z práce vrchníka, problematiky startování a rozhodování chůze = 30 bodů

Požadavek na úspěšnost uchazeče: dosažení 70 procent možných bodů

Školení rozhodčích I. třídy

Rozsah: minimálně 26 hodin

Náplň: rozhodování běhů, skoků, vrhů, vícebojů, soutěží družstev, soutěží mimo stadión, náplň činnosti hlavního rozhodčího, vrchního rozhodčího, odvolací komise, problematika a činnost odborných rozhodčích, s přihlédnutím k právním aspektům rozhodování, řešení situacích neuvedených v pravidlech, chybám v rozhodování, technickým zařízením pro měření a vzájemné koordinaci v práci rozhodčích, rekordní protokoly,

organizace závodů

Ověření znalostí: přibližně 30 procent vstupní, přibližně 70 procent závěrečné, vždy s následnou rozpravou

- vstupní ověření

 • a/ formou testu / 20 až 30 otázek /
 • b/ formou vyplnění dvou až tří složitějších zápisů

- závěrečné ověření

 • a/ formou testu / 40 otázek /
 • b/ formou čtyř až pěti složitějších zápisů / včetně zápisů soutěží družstev, kvalifikací, vícebojů /
 • c/ ústní nebo písemnou formou řešení „problémových“ situací

Požadavek na úspěšnost uchazeče: dosažení 70 procent možných 150 bodů.

Seminář pro odborné funkce

Rozsah: minimálně 6 hodin

Náplň: pravidla, týkající se odborné funkce, prostředky a postupy rozhodování, doklady, příklady z praxe a praktická cvičení (pokud jsou možná)

Ověření znalostí:  

 • a/ formou testu z pravidel a postupů /10 otázek/ = 10 bodů

Požadavek na úspěšnost uchazeče: dosažení 70 procent možných bodů

Seminář pro rozhodčí Ústřední a pro jmenování IR je zároveň seminářem prolongačním, viz kapitola 3.

3. Udržování kvalifikace – prolongace způsobilosti

Platnost a forma prolongace je uvedena v Tabulce 1.

Zajištění a požadavky na prolongační semináře jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 4 – Požadavky na organizaci prolongačních seminářů

prolongační seminář pro rozhodčí

zajišťuje

minimální požadavky na lektora/y

minimální počet vyučovacích hodin

3. třídy

oddíl / KR KAS

rozhodčí 1.třídy

4

2. třídy

oddíl / KR KAS

IR KAS

 4

Seminář pro rozhodčí Ú a 1.třídy

 KR ČAS / KR KAS1)

IR ČAS

6

Poznámka k tabulce 4:                                 
1) V případě, že jde o seminář pořádaný KR ČAS, musí být tento zařazen do ročního plánu KR ČAS dle kapitoly 4.1 a vedena jeho evidence dle kapitoly 4.4                              

Prolongační seminář

Rozsah: minimálně 4 hodiny – rozhodčí 3. a 2.tř, 6 hodin – rozhodčí 1.tř. a Ú

Náplň: změny pravidel za posledních 5 let, poznatky ze zpráv HR a IR, bezpečnost na stadionech, změny v předpisech ČAS, pro jmenování IR navíc práce IR

Ověření znalostí: Nevyžaduje se

Seminář pro jmenoání IR

Rozsah: minimálně 12 hodin

Náplň: změny pravidel za posledních 5 let, poznatky ze zpráv HR a IR, bezpečnost na stadionech, změny v předpisech ČAS, práce IR včetně zpráv, připomínky k pravidlům, návrhy pro KR ČAS

Ověření znalostí: Nevyžaduje se

4. Organizace školení a seminářů

4.1 Plánování a způsob oznamování školení/seminářů

Školení a semináře zajišťované KR ČAS jsou plánovány ročně. Plán školení a seminářů na konkrétní rok je vyvěšen na webových stránkách ČAS v sekci školení: http://www.atletika.cz/clenska-sekce/rozhodci/skoleni/

Pokud není stanoveno jinak, koná se:

 • 1x ročně - prolongační seminář pro rozhodčí Ú a 1. třídy, školení pro jednu odbornou funkci
 • 1x za dva roky - školení nových rozhodčích 1. třídy
 • 1x za čtyři roky – seminář IR

Školení a semináře zajišťované KR KAS jsou plánovány příslušnou KR KAS a jsou neprodleně oznámeny KR ČAS a zveřejněny prostřednictvím webových stránek KAS nejméně jeden měsíc před termínem konání.

Pokud KR KAS požaduje vyškolit rozhodčí pro odbornou funkci, nebo uspořádat seminář pro rozhodčí Ú a 1. třídy, musí o tom včas uvědomit KR ČAS a zařadit takovéto školení do plánu školení KR ČAS, který je zveřejněn na stránkách ČAS.

Školení a semináře zajišťované atletickými oddíly jsou plánovány příslušným oddílem a neprodleně nahlášeny příslušné KR KAS a zveřejněny prostřednictvím webových stránek oddílu či KAS nejméně jeden měsíc před termínem konání.

4.2 Přihlášky na školení/seminář

Přihlášky zájemců o školení pořádané KR ČAS se zasílají prostřednictvím KR KAS, který tímto zároveň potvrzuje dosavadní kvalifikaci a praxi zájemce. Přihlášky se zasílají e-mailem na adresu pověřeného člena KR ČAS, který je uveden ve zveřejněném ročním plánu školení na webových stránkách ČAS viz bod 4.1.

Přihlášky se zasílají formou vyplněné tabulky viz Tabulka 5 vzor přihlášky na školení/seminář rozhodčích pořádaný KR ČAS viz Příloha 1 metodického návodu. 

Příslušný člen KR ČAS potvrdí přijetí přihlášky a případně informuje KR KAS o naplnění plánovaného počtu zájemců 

Tabulka 5 – vzor přihlášky na školení/seminář rozhodčích pořádaný KR ČAS

Způsob přihlášek na školení a semináře pořádané KR KAS a oddíly si určí tito individuálně, nejdéle v pozvánce na akci.

4.3 Účast a poplatky

Právo účasti na školení či semináři se zakládá na řádné přihlášce a jejím potvrzení organizátorem.

Účastník školení nebo semináře je povinen uhradit pořádající složce poplatek, a ČAS poplatek za jmenování do kvalifikace dle směrnice ČAS o poplatcích a odměnách [3], články 2, 4 a 5.

Poplatky jsou následující:

Poplatky ČAS

 • Poplatek za jmenování do kvalifikace rozhodčího 2. a 1. třídy činí 100 Kč.
 • Poplatek za jmenování do kvalifikace ústředního rozhodčího činí 200 Kč

Poplatky pořádající složce

 • Účastníci školení rozhodčích 3. třídy hradí poplatek 100 Kč.
 • Účastníci školení rozhodčích 2. třídy hradí poplatek 200 Kč.
 • Účastníci školení rozhodčích 1. třídy hradí poplatek 300 Kč.
 • Poplatek za účast na jednodenním semináři rozhodčích všech stupňů činí 150 Kč.
 • Poplatek za účast na vícedenním semináři rozhodčích všech stupňů činí 300 Kč.

Poplatky za jmenování a poplatky za školení pořádané KR ČAS se zásadně hradí předem a bankovním převodem nebo složenkou na určený účet ČAS.

Formu úhrady za školení pořádaná jinými složkami určuje pořádající složka.

4.4 Evidence

Evidenci o školeních/seminářích vede pořádající složka. Evidenci o účasti a školitelích je vedena formou třídní knihy. Vzor třídní knihy je ve formátu excel příloze č. 2 tohoto metodického návodu. Údaje o akci musí obsahovat název akce, datum a místo konání, program, údaje o vedoucím, školitelích a údaje o účastnících.

Údaje o školitelích musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení, dosaženou kvalifikaci, číslo průkazu

Údaje o účastnících musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození. Pro vazbu na evidenci rozhodčích je vhodné doplnit údaje o dosažené kvalifikaci, číslo průkazu (zejména nově přidělených)
 • e-mailovou adresu, telefon kraj a případně oddíl.

Pořádající složka informuje neprodleně po akci vyšší organizační složku vyplněnou tabulkou, zaslanou e-mailem.

Pořádající složka uchová doklady o ověření znalostí (testy, vyplněné zápisy), včetně jejich bodového vyhodnocení pro případnou kontrolu.

Pořádající složka je odpovědná za uchování všech údajů po dobu nejméně 5ti let.

Komise rozhodčích ČAS

-        jmenuje rozhodčí ústřední, 1.třídy a instruktory ČAS

-        přiděluje čísla a vydává průkazy rozhodčím ústředním, 1. třídy, instruktorům ČAS a rozhodčím pro odborné funkce

-        schvaluje seznamy absolventů školení a prolongačních seminářů rozhodčích ústředních a 1. třídy, instruktorů ČAS a školení odborných funkcí

-        edituje a doplňuje databázi rozhodčích a zapisuje do ní veškeré údaje o rozhodčích ústředních, 1. třídy, rozhodčích pro odborné funkce a instruktorů ČAS

Komise rozhodčích KAS

-        přiděluje čísla vydává nové průkazy rozhodčím 2. a 3. třídy a instruktorům KAS

-        schvaluje seznamy absolventů školení a prolongačních seminářů rozhodčích 2. a 3. třídy a instruktorů KAS

-        zapisuje veškeré údaje o rozhodčích 2. a 3. třídy a instruktorů KAS do centrální elektronické databáze po jejím zpřístupnění

-        informuje KR ČAS o provedených školeních nových rozhodčích zasláním seznamu účastníků v elektronické podobě

5. Podklady pro školení a semináře

Jako podklady pro školení a semináře slouží:

-        Pravidla atletiky v platném znění

-        Atletické soutěže (soutěžní řád)

-        Předpisy a směrnice ČAS

-        Roční sumáře ze zprávy HR a IR

-        Další podklady zveřejněné na webu ČAS

Do doby zpřístupnění elektronické databáze rozhodčích pověřeným pracovníkům KAS, předávají KR KAS veškeré údaje členu KR ČAS Jakubovi Kubálkovi e-mail kubalek.jakub@seznam.cz

Přílohy:

 • Příloha 1 Vzor - Přihlášky na školení/seminář rozhodčích pořádaný KR ČAS
 • Příloha 2 Vzor - Třídní kniha

Literatura:

[1] Směrnice ČAS o rozhodčích, číslo předpisu 3/2011 v úplném znění vyhlášeném dne 16. září 2015 v předpisu číslo 7/2015 a změna vyhlášená v předpisu číslo 4/2016.

[2] Pokyn komise rozhodčích č. 1/2012, 10. 2. 2012 – Osnovy školení

[3] Směrnice ČAS č. 5/2016, o poplatcích a odměnách v ČAS, kterou se mění předchozí směrnice

ČAS č. 7/2009 a její následné změny a dodatky

 

 

Metodický návod Komise rozhodčích ČAS

(schváleno na schůzi KR ČAS 25.03.2017)

 

Č. 1/2017

Organizace školení a seminářů rozhodčích a instruktorů atletiky

Metodický návod pro organizaci školení a seminářů rozhodčích a instruktorů atletiky vychází z platných předpisů, směrnic a pokynů vydaných ČAS a KR ČAS.

Účelem návodu je poskytnout v jednom dokumentu informace o požadavcích na kvalifikaci rozhodčích atletiky, na udržování a zvyšování kvalifikace, dále pak na evidenci a vzájemnou informovanost mezi KR ČAS, KR KAS a případně atletickými oddíly.

 

1. Kvalifikační třídy a odborné funkce

 

1.1 Požadavky na kvalifikační třídy

Požadavky na kvalifikaci rozhodčích, odborné funkce a podmínky udržování a stanoví Směrnice ČAS [1]

 

Tabulka 1. - Přehled tříd rozhodčích atletiky a kvalifikační požadavky

Kvalifi-kační třídy/ funkce

kvalifikační požadavky

omezení

možnosti

doklad

plat- nost

způsob prolongace

Min. věk

předchozí praxe v nižší třídě

požadovaná úroveň školení

kandidát

16 let

-

3.třída

nesmí rozhodovat u dopadu náčiní

 

průkaz rozhodčího

5 let5)

-

3.

18 let

 

3.třída 1)

 -

 

průkaz rozhodčího

5 let5)

seminář rozhodčích

2.

20 let

2 roky

2.třída

 -

školení pro odborné funkce

průkaz rozhodčího

5 let5)

seminář rozhodčích

1.

22 let

2 roky

1.třída

 -

školení pro odborné funkce, vyslání na seminář IAAF/EAA4) 

průkaz rozhodčího

5 let5)

seminář rozhodčích nebo instruktorů

Ú

-

5 let v hlavních a vedoucích funkcích2)

seminář pro 1.třídu, jmenování

 -

průkaz rozhodčího

5 let5)

seminář rozhodčích, nebo instruktorů 

IR3)

 

5 let rozhodčím 1. třídy

seminář pro jmenování instruktorů nebo

zařazení na aktuální panel ITO,

jmenování

věk pro jmenování max. 75 let

 

průkaz IR

4 roky

seminář instruktorů

Poznámky k tabulce 1:                                                                                       

1) Lze nahradit studiem ve stejném rozsahu mimo ČAS potvrzení o absolvování předmětu v dílčím úseku studia s odpovídajícím rozsahem a jehož obsah zahrnuje témata školení rozhodčích atletiky. Například UK v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sporu, předmět ATLETICKÉ SOUTĚŽE A JEJICH ROZHODOVÁNÍ. Žadatel o vydání průkazu rozhodčího musí doklady o studiu předložit příslušnému KAS, u kterého o vydání žádá, a studium nesmí být ukončeno déle než 5 let před podáním žádosti.

2) Hlavních rozhodčí, zástupce hlavního rozhodčího, vrchní rozhodčí/vrchník. Návrh na jmenování podává příslušná KR KAS ke KR ČAS, s příslušným potvrzením činnosti navrhovaného rozhodčího.                                                

3) Instruktory rozhodčích ČAS jmenuje KR ČAS, instruktory rozhodčích KAS jmenují KR KAS příslušného kraje za podmínek uvedených v odst. 1 a 2 Směrnice ČAS o rozhodčích [1].

4) Seminář IAAF/EAA pro mezinárodní technické činovníky všech kategorií uvedených v platných pravidlech IAAF nebo v příslušných platných směrnicích IAAF/EAA. 

5) Podmínky pro prodloužení jmenování je v odůvodněných případech nutno splnit do 7 let od jmenování nebo prodloužení jmenování. Rozhodčí, který nesplní podmínky pro prodloužení jmenování, bude vyřazen z evidence.

                                                                      

Tabulka 2. - Přehled odborných funkcí rozhodčích atletiky a kvalifikační požadavky

odborné funkce

minimální kvalifikační třída

kvalifikace

doklad

Označení kvalifikace

rozhodčí chůze

2. třída

školení pro odbornou funkci

záznam o školení v průkazu rozhodčího

chu

certifikovaný měřič tratí pro soutěže na silnici

2. třída

školení pro odbornou funkci

certifikát

med

startér

2. třída

školení pro odbornou funkci

záznam o školení v průkazu rozhodčího

sta

rozhodčí cílové kamery

2. třída

školení pro odbornou funkci

záznam o školení v průkazu rozhodčího

kam

rozhodčí pro kontrolu náčiní

2. třída

školení pro odbornou funkci

záznam o školení v průkazu rozhodčího

mav

 

Do kvalifikační třídy Ú (ústřední rozhodčí) jmenuje KR ČAS rozhodčího 1. třídy na základě návrhu KR KAS po splnění všech podmínek v Tabulce 1 pokud získal na školení rozhodčích 1. třídy alespoň 90 % bodů, viz kapitola 2.2. Pokud získá 70-89 % bodů, prodlužuje se požadovaná doba praxe na 7 let.

 

2. Školení rozhodčích

 

2.1 Organizační a odborné zajištění

Organizační zajištění a požadavky na lektory jsou uvedeny v následující tabulce:


 

Tabulka 3 – přehled typu školení a minimální kvalifikace lektorů

školení pro rozhodčí

zajišťuje

minimální požadavky na lektora

minimální počet vyučovacích hodin

3. třídy/kandidát

oddíl / KR KAS

rozhodčí 1.třídy,

12

2. třídy

KR KAS

Ú / IR KAS

18

1. třídy

KR ČAS

Ú / IR ČAS / kvalifikovaný rozhodčí pro odborné funkce

26

seminář pro rozhodčí Ú a 1 třídy

KR ČAS / KR KAS

Ú / IR ČAS (KAS)

6

seminář pro jmenování IR ČAS

KR ČAS

IR ČAS

12

odborné funkce

KR ČAS

rozhodčí 2.třídy se školením pro danou odbornost a 5 lety praxe v dané odbornosti

6

Poznámka k tabulce 3:                                 

1) Pokud se jedná o instruktory ČAS. V případě seminářů pro jmenování instruktorem KAS organizuje příslušný KAS                             

 

2.2 Rozsah školení

Rozsah a náplň školení rozhodčích je uveden v Pokynu komise rozhodčích [2] a v tomto metodickém pokynu. Počet vyučovacích hodin zahrnuje jak teoretickou přípravu, tak i praktická cvičení, jsou-li organizována.

 

Školení rozhodčích III. třídy

 

Rozsah: minimálně 12 hodin

Náplň: základy rozhodování běhů, skoků a vrhů s přihlédnutím k základům pedagogické práce rozhodčího, postupy při zajišťování bezpečnosti, statusu rozhodčího, praktická část na stadionu apod.

Ověření znalostí:

a/ formou testu / 30 až 40 otázek/ = 30 až 40 bodů

b/ formou vyplnění tří zápisů / v kterých bude řešena rovnost výkonů ve vertikálních skocích, v horizontálních disciplínách a v bězích /= každý zápis = 5 bodů

Požadavek na úspěšnost uchazeče: dosažení 70 procent možných bodů

 

Školení rozhodčích II. třídy

 

Rozsah: minimálně 18 hodin

Náplň: rozhodování běhů, skoků, vrhů, chůze, startování, náplň činnosti vrchníka s přihlédnutím k výchovnému působení rozhodčího, dodržováním zásad bezpečnosti, práce komisí rozhodčích

Ověření znalostí:

a/ formou testu / 30 otázek s důrazem na práci vrchníka a rozhodování chůze / = 30 bodů

b/ formou vyplnění čtyř složitějších zápisů – každý zápis dle složitosti 6 až 8 bodů = 30 bodů

c/ formou písemných odpovědí na otázky z práce vrchníka, problematiky startování a rozhodování chůze = 30 bodů

Požadavek na úspěšnost uchazeče: dosažení 70 procent možných bodů

Školení rozhodčích I. třídy

 

Rozsah: minimálně 26 hodin

Náplň: rozhodování běhů, skoků, vrhů, vícebojů, soutěží družstev, soutěží mimo stadión, náplň činnosti hlavního rozhodčího, vrchního rozhodčího, odvolací komise, problematika a činnost odborných rozhodčích, s přihlédnutím k právním aspektům rozhodování, řešení situacích neuvedených v pravidlech, chybám v rozhodování, technickým zařízením pro měření a vzájemné koordinaci v práci rozhodčích, rekordní protokoly,

organizace závodů

 

Ověření znalostí: přibližně 30 procent vstupní, přibližně 70 procent závěrečné, vždy s následnou rozpravou

- vstupní ověření

a/ formou testu / 20 až 30 otázek /

b/ formou vyplnění dvou až tří složitějších zápisů

- závěrečné ověření

a/ formou testu / 40 otázek /

b/ formou čtyř až pěti složitějších zápisů / včetně zápisů soutěží družstev, kvalifikací, vícebojů /

c/ ústní nebo písemnou formou řešení „problémových“ situací

Požadavek na úspěšnost uchazeče: dosažení 70 procent možných 150 bodů.

 

Seminář pro odborné funkce

 

Rozsah: minimálně 6 hodin

Náplň: pravidla, týkající se odborné funkce, prostředky a postupy rozhodování, doklady, příklady z praxe a praktická cvičení (pokud jsou možná)

Ověření znalostí:  

a/ formou testu z pravidel a postupů /10 otázek/ = 10 bodů

Požadavek na úspěšnost uchazeče: dosažení 70 procent možných bodů

 

Seminář pro rozhodčí Ústřední a pro jmenování IR je zároveň seminářem prolongačním, viz kapitola 3.

 

3. Udržování kvalifikace – prolongace způsobilosti

Platnost a forma prolongace je uvedena v Tabulce 1.

 

Zajištění a požadavky na prolongační semináře jsou uvedeny v tabulce 4.

 

Tabulka 4 – Požadavky na organizaci prolongačních seminářů

prolongační seminář pro rozhodčí

zajišťuje

minimální požadavky na lektora/y

minimální počet vyučovacích hodin

3. třídy

oddíl / KR KAS

rozhodčí 1.třídy

4

2. třídy

oddíl / KR KAS

IR KAS

 4

Seminář pro rozhodčí Ú a 1.třídy

 KR ČAS / KR KAS1)

IR ČAS

6

 

Poznámka k tabulce 4:                                 

1) V případě, že jde o seminář pořádaný KR ČAS, musí být tento zařazen do ročního plánu KR ČAS dle kapitoly 4.1 a vedena jeho evidence dle kapitoly 4.4                              

 

Prolongační seminář

 

Rozsah: minimálně 4 hodiny – rozhodčí 3. a 2.tř, 6 hodin – rozhodčí 1.tř. a Ú

Náplň: změny pravidel za posledních 5 let, poznatky ze zpráv HR a IR, bezpečnost na stadionech, změny v předpisech ČAS, pro jmenování IR navíc práce IR

Ověření znalostí: Nevyžaduje se

 

Seminář pro jmenoání IR

 

Rozsah: minimálně 12 hodin

Náplň: změny pravidel za posledních 5 let, poznatky ze zpráv HR a IR, bezpečnost na stadionech, změny v předpisech ČAS, práce IR včetně zpráv, připomínky k pravidlům, návrhy pro KR ČAS

Ověření znalostí: Nevyžaduje se

 

4. Organizace školení a seminářů

 

4.1 Plánování a způsob oznamování školení/seminářů

 

Školení a semináře zajišťované KR ČAS jsou plánovány ročně. Plán školení a seminářů na konkrétní rok je vyvěšen na webových stránkách ČAS v sekci školení:

http://www.atletika.cz/clenska-sekce/rozhodci/skoleni/

Pokud není stanoveno jinak, koná se:

1x ročně - prolongační seminář pro rozhodčí Ú a 1. třídy, školení pro jednu odbornou funkci

1x za dva roky - školení nových rozhodčích 1. třídy

1x za čtyři roky – seminář IR

Školení a semináře zajišťované KR KAS jsou plánovány příslušnou KR KAS a jsou neprodleně oznámeny KR ČAS a zveřejněny prostřednictvím webových stránek KAS nejméně jeden měsíc před termínem konání.

Pokud KR KAS požaduje vyškolit rozhodčí pro odbornou funkci, nebo uspořádat seminář pro rozhodčí Ú a 1. třídy, musí o tom včas uvědomit KR ČAS a zařadit takovéto školení do plánu školení KR ČAS, který je zveřejněn na stránkách ČAS.

 

Školení a semináře zajišťované atletickými oddíly jsou plánovány příslušným oddílem a neprodleně nahlášeny příslušné KR KAS a zveřejněny prostřednictvím webových stránek oddílu či KAS nejméně jeden měsíc před termínem konání.

 

4.2 Přihlášky na školení/seminář

 

Přihlášky zájemců o školení pořádané KR ČAS se zasílají prostřednictvím KR KAS, který tímto zároveň potvrzuje dosavadní kvalifikaci a praxi zájemce. Přihlášky se zasílají e-mailem na adresu pověřeného člena KR ČAS, který je uveden ve zveřejněném ročním plánu školení na webových stránkách ČAS viz bod 4.1.

Přihlášky se zasílají formou vyplněné tabulky viz Tabulka 5 vzor přihlášky na školení/seminář rozhodčích pořádaný KR ČAS viz Příloha 1 metodického návodu. 

Příslušný člen KR ČAS potvrdí přijetí přihlášky a případně informuje KR KAS o naplnění plánovaného počtu zájemců 

Tabulka 5 – vzor přihlášky na školení/seminář rozhodčích pořádaný KR ČAS

 

Způsob přihlášek na školení a semináře pořádané KR KAS a oddíly si určí tito individuálně, nejdéle v pozvánce na akci.

 

4.3 Účast a poplatky

Právo účasti na školení či semináři se zakládá na řádné přihlášce a jejím potvrzení organizátorem.

Účastník školení nebo semináře je povinen uhradit pořádající složce poplatek, a ČAS poplatek za jmenování do kvalifikace dle směrnice ČAS o poplatcích a odměnách [3], články 2, 4 a 5.

Poplatky jsou následující:

 

Poplatky ČAS

Poplatek za jmenování do kvalifikace rozhodčího 2. a 1. třídy činí 100 Kč.

Poplatek za jmenování do kvalifikace ústředního rozhodčího činí 200 Kč

 

Poplatky pořádající složce

Účastníci školení rozhodčích 3. třídy hradí poplatek 100 Kč.

Účastníci školení rozhodčích 2. třídy hradí poplatek 200 Kč.

Účastníci školení rozhodčích 1. třídy hradí poplatek 300 Kč.

Poplatek za účast na jednodenním semináři rozhodčích všech stupňů činí 150 Kč.

Poplatek za účast na vícedenním semináři rozhodčích všech stupňů činí 300 Kč.

 

Poplatky za jmenování a poplatky za školení pořádané KR ČAS se zásadně hradí předem a bankovním převodem nebo složenkou na určený účet ČAS.

Formu úhrady za školení pořádaná jinými složkami určuje pořádající složka.

 

4.4 Evidence

 

Evidenci o školeních/seminářích vede pořádající složka. Evidenci o účasti a školitelích je vedena formou třídní knihy. Vzor třídní knihy je ve formátu excel příloze č. 2 tohoto metodického návodu. Údaje o akci musí obsahovat název akce, datum a místo konání, program, údaje o vedoucím, školitelích a údaje o účastnících.

Údaje o školitelích musí obsahovat:

Jméno a příjmení, dosaženou kvalifikaci, číslo průkazu

Údaje o účastnících musí obsahovat:

Jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození. Pro vazbu na evidenci rozhodčích je vhodné doplnit údaje o dosažené kvalifikaci, číslo průkazu (zejména nově přidělených)

e-mailovou adresu, telefon kraj a případně oddíl.

Pořádající složka informuje neprodleně po akci vyšší organizační složku vyplněnou tabulkou, zaslanou e-mailem.

Pořádající složka uchová doklady o ověření znalostí (testy, vyplněné zápisy), včetně jejich bodového vyhodnocení pro případnou kontrolu.

Pořádající složka je odpovědná za uchování všech údajů po dobu nejméně 5ti let.

Komise rozhodčích ČAS

-        jmenuje rozhodčí ústřední, 1.třídy a instruktory ČAS

-        přiděluje čísla a vydává průkazy rozhodčím ústředním, 1. třídy, instruktorům ČAS a rozhodčím pro odborné funkce

-        schvaluje seznamy absolventů školení a prolongačních seminářů rozhodčích ústředních a 1. třídy, instruktorů ČAS a školení odborných funkcí

-        edituje a doplňuje databázi rozhodčích a zapisuje do ní veškeré údaje o rozhodčích ústředních, 1. třídy, rozhodčích pro odborné funkce a instruktorů ČAS

Komise rozhodčích KAS

-        přiděluje čísla vydává nové průkazy rozhodčím 2. a 3. třídy a instruktorům KAS

-        schvaluje seznamy absolventů školení a prolongačních seminářů rozhodčích 2. a 3. třídy a instruktorů KAS

-        zapisuje veškeré údaje o rozhodčích 2. a 3. třídy a instruktorů KAS do centrální elektronické databáze po jejím zpřístupnění

-        informuje KR ČAS o provedených školeních nových rozhodčích zasláním seznamu účastníků v elektronické podobě

 

5. Podklady pro školení a semináře

 

Jako podklady pro školení a semináře slouží:

-        Pravidla atletiky v platném znění

-        Atletické soutěže (soutěžní řád)

-        Předpisy a směrnice ČAS

-        Roční sumáře ze zprávy HR a IR

-        Další podklady zveřejněné na webu ČAS

 

Do doby zpřístupnění elektronické databáze rozhodčích pověřeným pracovníkům KAS, předávají KR KAS veškeré údaje členu KR ČAS Jakubovi Kubálkovi e-mail kubalek.jakub@seznam.cz

 

Přílohy:

 

Příloha 1 Vzor - Přihlášky na školení/seminář rozhodčích pořádaný KR ČAS

Příloha 2 Vzor - Třídní kniha

 

Literatura:

[1] Směrnice ČAS o rozhodčích, číslo předpisu 3/2011 v úplném znění vyhlášeném dne 16. září 2015 v předpisu číslo 7/2015 a změna vyhlášená v předpisu číslo 4/2016.

[2] Pokyn komise rozhodčích č. 1/2012, 10. 2. 2012 – Osnovy školení

[3] Směrnice ČAS č. 5/2016, o poplatcích a odměnách v ČAS, kterou se mění předchozí směrnice

ČAS č. 7/2009 a její následné změny a dodatky

 

 

 

Vytisknout