přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

22. září 2020, 09:00

Informace pro atletické oddíly a kluby – zápis do evidence skutečných majitelů

Vážení zástupci atletických oddílů a klubů,

rádi bychom Vás informovali o zákonné povinnosti zapsat Váš spolek do Evidence údajů o skutečných majitelích. Do tohoto informačního systému veřejné správy se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Více o evidenci skutečných majitelů ZDE.

Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. Evidence je neveřejná a je vedena příslušným rejstříkovým soudem, kde je Váš spolek veden.

Zápis do evidence 
 • Spolky musí splnit povinnost zapsat do evidence skutečného majitele nejpozději do 1. ledna 2021.
 • Spolek musí podat na svůj místně příslušný rejstříkový soud vyplněný elektronický formulář, který je dostupný ZDE.
 • U pobočných spolků podává návrh na zápis do evidence skutečného majitele spolek hlavní.
Skutečný majitel spolku 
 • V souladu s ustanovením § 4 odst. 4 písm. zákona č. 253/2008 Sb., (AML zákon) se skutečným majitelem rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. V případě spolku se za skutečného majitele spolku považuje fyzická osoba, která:
 1. disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
 2. má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2.
 • V případě spolku bude za skutečného majitele zpravidla považován člen statutárního orgánu, neboť v naprosté většině případů žádná fyzická osoba v rámci spolku nebude splňovat podmínky dle bodu 1 a 2 výše. Skutečného vlastníka je však vždy třeba určit s ohledem na situaci v konkrétním spolku.  
 • Nepostačuje tedy zapsání pouze vybraného člena statutárního orgánu, ale je třeba zapsat všechny členy statutárního orgánu.
Zapisované údaje 
 • V souladu s ustanovením § 118f zákona č. 304/2013 Sb. (zákon o veřejných rejstřících) se do evidence skutečných majitelů zapisují ke každé fyzické osobě následující informace:
 1. jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu
 2. datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno
 3. státní příslušnost a
 4. údaj o:

a) podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,

b) podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo

c) jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

 • V případě spolku se ve většině případů bude zapisovat „jiná skutečnost“ dle bodu c) – tedy člen statutárního orgánu, neboť skutečný majitel zpravidla nebude určen ani na základě hlasovacích práv, ani na základě podílu na rozdělovaných prostředcích. 

K výše uvedenému formuláři je nutné přiložit listiny, ze kterých zapisované skutečnosti vyplývají, a to:

 1. listiny, které dokládají totožnost skutečného majitele, jehož totožnost nelze ověřit z tuzemského registru obyvatel. V případě skutečných majitelů – českých občanů tak není třeba totožnost dokládat. V případě cizinců je třeba doložit výpis ze zahraničního registru obyvatel nebo odpovídající doklad státu, jehož je skutečný majitel občanem (typicky např. cestovní doklad).
 2. listiny, které dokládají pozici skutečného majitele (např. podíl na hlasovacích právech bude vyplývat ze zakladatelských dokumentů, resp. z jejich změn, členství ve statutárním orgánu spolu bude vyplývat např. z výpisu z obchodního rejstříku apod.). Pokud bude pozice skutečného majitele zřejmá ze zápisu ve veřejném rejstříku (např. v případě že skutečným majitelem je člen statutárního orgánu), tak pozici skutečného majitele není třeba dokládat. I v tomto případě je však v inteligentním formuláři třeba uvést, jaká skutečnost zakládá pozici skutečného majitele (např. člen statutárního orgánu).

V případě nejasností o zápisu do evidence můžete kontaktovat Ondřeje Bendu (obenda@atletika.cz, 233 014 404).

Vytisknout