přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Organizační komise

Předseda:
Ladislav Kňákal
 

Členové:
JUDr. Martin Klíma
PaedDr. Zdenka Lebedová

Obsahová náplň činnosti organizační komise

Podle čl. XII, odstavce 4 Stanov ČAS určilo Předsednictvo činnost /působnost/ organizační komise takto:
a/ Zpracovává věcně příslušné návrhy právních předpisů ČAS
b/ Odpovídá za soulad vnitřního právního řádu ČAS
c/ Rozhoduje o vnější úpravě právních předpisů ČAS
d/ Je oprávněn vyjadřovat se k organizačně právním vztahům, jejichž je ČAS subjektem
e/ Analyzuje vnitřní oragnizační strukturu ČAS
f/ Informuje členy ČAS o právních předpisech ČAS
g/ Plní povinnosti ČAS vůči KAS vyplývající ze stanov ČAS
h/ Odpovídá za systém evidence členů ČAS a sportovců
ch/ Navrhuje systém ocenění v ČAS a spolupracuje při sledování osobních výročí se sekretariátem ČAS
i/ Zodpovídá za vztah ČAS ke složkám uvnitř ČAS, které se projevují v ČR i mezinárodně/ veterání, běžci do vrchu, ultramaratonci, statistici, běžci mimo dráhu, chodci/
j/ Podílí se na přípravách a organizaci Valných hromad ČAS a Výboru ČAS


Dokumenty ke stažení:


Jak se stát členem ČAS

Členem Českého atletického svazu (dále jen „ČAS“) se může stát atletický oddíl nebo atletický klub.

Atletický oddíl je součástí tělovýchovné jednoty, resp. sportovního klubu, nemá vlastní stanovy a nikde se neregistruje.
Atletický klub je samostatná právnická osoba, v současné době to může být pouze spolek založený podle občanského zákoníku a zapsaný u příslušného rejstříkového soudu, kterým je místně příslušný krajský soud, do spolkového rejstříku.

O přijetí nového atletického oddílu nebo atletického klubu (dále jen „uchazeč“) za člena ČAS rozhoduje předsednictvo ČAS na základě písemné přihlášky, ve které musí být uvedeny:
a)    název, sídlo, identifikační číslo, právní forma uchazeče a údaje o jeho zápisu
do příslušného rejstříku, registraci či evidenci podle příslušných zákonů,
b)    osoba, která má jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právo jednat
za uchazeče, včetně způsobu jednání,
c)    osoba zplnomocněná k jednání za uchazeče, nejedná-li se o osobu podle písm. b),
a to včetně vymezení rozsahu zplnomocnění, v takovém případě musí být připojena plná moc,
d)    celkový počet sdružených fyzických osob k datu podání přihlášky,
e)    podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.

Povinnými přílohami výše uvedené přihlášky jsou:
a)    stanovy uchazeče (je-li uchazečem atletický oddíl, pak stanovy tělovýchovné jednoty nebo sportovního klubu, jíž je součástí),
b)    doklad o zřízení běžného účtu uchazeče u peněžního ústavu,
c)    prohlášení uchazeče, v němž se zavazuje k dodržování stanov ČAS, pravidel atletiky, vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů ČAS a krajských atletických svazů.

Bezprostředně po přijetí za člena ČAS je třeba, aby atletický oddíl nebo atletický klub:
a)    vyplnil přihlášku k činnosti na daný kalendářní rok, což je elektronický formulář na webové stránce ČAS - http://online.atletika.cz/registrace/OddilCreate.aspx,
b)    uhradil členský příspěvek stanovený pro rok 2015 následovně:
­- každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 200 Kč bez ohledu na velikost své členské základny,
-­ každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí dále za každého evidovaného člena 30 Kč,
c)    dodal na sekretariát ČAS seznam svých členů zpracovaný podle směrnice ČAS č. 3/2013, o evidenci členské základny v ČAS.

Vytisknout