přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:27

Zpráva ze zasedání Výboru ČAS

Přinášíme Vám informace ze zasedání Výboru ČAS, které proběhlo v sobotu 31. 10. 2009.

Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Byl schválen návrh pořadu schůze. * Byla schválena kontrola zápisu z jarního zasedání výboru ČAS. * Proběhlo vystoupení předsedy ČAS. Předseda Libor Varhaník informoval o změnách v Českém atletickém svazu od dubnové valné hromady. Zmínil čtyři systémové kroky, které jsou v chodu – systém výběru pořadatelů M ČR, vytvoření systému práce s dětmi (projekt atletických školek, minipřípravek a přípravek, který by měl vést k nové pozici atletiky na trhu, vytvoření možností získání finančních zdrojů pro oddíly), systém registrací (nový projekt by měl vést k zjednodušení a k přechodu na elektronickou databázi přes webové rozhraní, snaha o zvýšení členské základny), poslední systémový krok – nová struktura sekretariátu svazu. Předseda ČAS dále informoval o vizi harmonizace všech složek atletiky (velká skupina běžců a běžců do vrchu). Informoval také krátce o finanční situaci ČAS a o ME do 23 let. Předseda ČAS zmínil i zahraniční atletiku – o struktuře mítinků (Diamantová liga atd.), o změně v oblasti televizních práv. * Výbor ČAS vzal vystoupení předsedy ČAS na vědomí. * Proběhlo vystoupení předsedy ekonomické komise ČAS Jiřího Topinky. * Předseda ekonomické komise informoval o struktuře příjmů do rozpočtu ČAS. Hlavní příjmy pocházejí ze tří hlavních zdrojů – státní dotace, ze společnosti Sazka a ze společnosti Česká atletika, s. r. o. V případě státních dotací od roku 2000 docházelo k trvalému nárůstu. Další vývoj lze odhadovat takto: návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2010 předpokládá pokles výdajů na financování tělovýchovy a sportu na 85 procent rozpočtu 2009. To v případě ČAS znamená návrat na úroveň let 2004-2005. Proto je v oblasti příjmů ze státního rozpočtu zapotřebí odhadovat výnosy roku 2010 velmi opatrně. * Komplikovanější je situace u příjmů ze společnosti Sazka. Reálná hodnota příjmů ze Sazky postupně od roku 2003 klesá, z tohoto důvodu nebude předseda ekonomické komise v rozpočtu na rok 2010 s příjmem ze Sazky počítat. * Třetím zdrojem je činnost dceřiné společnosti Česká atletika, která vykazuje velmi dobrou činnost.* Od roku 2005 začal bohužel svaz hospodařit s výraznými deficity (začaly klesat příspěvky ze Sazky), které financoval právě z rezerv vytvořených v letech 1995 – 2004. V poslední době vzniká problém – disproporce mezi klesajícími výnosy bez účelového určení a tlakem na nárůst tzv. výdajů v režimu vlastních zdrojů. * Perspektiva do budoucna – názor předsedy ekonomické komise je, že bez zásadních změn nelze udržet úroveň atletiky do budoucna. V oblasti financí je hlavním problémem nedostatek volně použitelných zdrojů. Je nutné začít hledat zdroje především uvnitř hnutí. Ekonomická reforma by měla proběhnout ve dvou etapách. První etapou – rozšíření možnosti oddílům k získání vlastních finančních zdrojů. Vytvořit model aktivního zapojení oddílů (např. příspěvky od rodičů – atletické školky a přípravky – projekt, který pomůže oddílům orientovaným na mládež. Oddíly (např. ti, co se zaměřují na výkonnostní atletiku) – by měly mít plnohodnotnou možnost prezentovat své marketingové partnery.). * Druhá etapa ekonomické reformy - je potřeba odstranit disproporci mezi náklady, které svazu vznikají při servisních výkonech vůči atletickým klubům a vybranými poplatky. * Cílem rozpočtu pro rok 2010: 1) pokud možno co největší zachování činnosti svazu a jeho složek i při očekávaných nižních výnosech, 2) ozdravení finanční pozice svazu – umoření dluhů, v lepším případě i vytvoření finančních rezerv, 3) ekonomické zajištění činnosti sekretariátu v jeho nové struktuře, 4) další zefektivnění výdajů svazu – zejména v oblasti výdajů vázaných na tzv. vlastní zdroje. * Jedním z prvořadých cílů při tvorbě nového rozpočtového záměru pro rok 2010 je takové nastavení vztahu příjmů a výdajů, které umožní zachovat současnou výši příspěvku na činnost pro KASy. Na druhou stranu za hospodaření KASů jsou zodpovědné v první řadě jednotlivé výbory KAS. * Výbor ČAS vzal vystoupení předsedy ekonomické komise na vědomí. * Proběhlo vystoupení předsedy komise mládeže Víti Ruse. Komise mládeže se ve své činnosti zabývá několika hlavními tématy – 1) nejmladší věkové kategorie (nově vzniklý projekt atletických přípravek a školek) - podpora ve formě metodických materiálů a dětské sady Kids athletics, seminářů apod., 2) oblast sportovních středisek – možnost fungování dále ve spolupráci se základní školou nebo jsou zařazování členové oddílů, kteří jsou nadaní a splňují určitá kritéria (nemusejí měnit školu), možnost diferenciace finančních prostředků z MŠMT, které na tuto oblast přicházejí, 3) problematika sportovních gymnázií – SG procházejí v posledních čtyřech letech bouřlivým obdobím – hlavní problém je financování, dále metodika, řízení článků apod., 4) oblast nemistrovských soutěží. * Výbor ČAS vzal vystoupení předsedy komise mládeže na vědomí. * Proběhlo vystoupení předsedy organizační komise Ladislava Kňákala. Předseda organizační komise informoval o systému registrace (webové rozhraní), o směrnici o registrovaných sportovcích. * Výbor vzal na vědomí informace předsedy organizační komise L. Kňákala. * Na závěr zasedání proběhla diskuse v Různém. * ČAS poskytne po jednání Předsednictva ČAS 10. listopadu k dispozici KASům předběžnou termínovou listinu na rok 2010. * Výbor uložil Předsednictvu ČAS zabývat se strukturou soutěží družstev a ustavit pracovní skupinu ve složení p. Zvolánek, p. Molitoris, p. Fišer a vybraní zástupci extraligových oddílů k zpracování návrhu struktury soutěží družstev. *

Karolína Farská

Vytisknout