přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:25

Volební valná hromada ČAS

Valná hromada Českého atletického svazu se uskutečnila v sobotu 2. dubna 2005. Přítomno bylo 113 z celkového počtu 122 pozvaných delegátů.

Na návrh výboru ČAS byl čestným členem ČAS jmenován Jan Jirka, dlouholetý činovník ČAS. Host valné hromady, předseda ČSTV Vladimír Srb, ve svém vystoupení pogratuloval Českému atletickému svazu za jeho výsledky jak na mezinárodní scéně, tak z hlediska kvalitního fungování na regionální úrovni.   

Valná hromada schválila: výroční zprávu ČAS za rok 2004 včetně zprávy o čerpání rozpočtu ČAS v roce 2004, kterou přednesl předseda ČAS Karel Pilný; výsledky hospodaření ČAS za rok 2004; návrh klíčů pro dělení finančních prostředků pro atletické kluby a oddíly podle předloženého návrhu na období 2005–2008; návrh klíčů pro dělení finančních prostředků pro krajské atletické svazy a PAS podle předloženého návrhu na období 2005–2008; rozpočtový záměr ČAS pro rok 2005; výši členského příspěvku pro rok 2005 a 2006 ve výši 700 Kč pro každý přihlášený klub a oddíl; programové zaměření ČAS pro období 2005–2009.   

Valná hromada vzala na vědomí: zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady ČAS přednesenou jejím předsedou Viktorem Trkalem; zprávu o činnosti arbitrážní rady předloženou předsedou arbitrážní rady Janem Jirkou. Valná hromada ČAS dále přijala usnesení, že Český atletický svaz podporuje kandidaturu Prahy na pořádání letních olympijských her v roce 2016 nebo 2020 a v rámci možností poskytne technické zabezpečení.

V průběhu valné hromady probíhaly volby pro funkční období 2005–2009. Předsedou Českého atletického svazu byl zvolen jeho dosavadní předseda Karel Pilný. Šedesátiletý činovník zastává od roku 1999 také funkci pokladníka Evropské atletické asociace (EAA); místopředsedy ČAS byli zvoleni stávající místopředseda Oldřich Zvolánek z Ostravy a Libor Varhaník z Prahy, člen soutěžní komise EAA; předsedy odborných komisí ČAS byli zvoleni: Vladimír Tikal (ekonomická komise), Oskar Opavský (komise rozhodčích), Jiří Šimon (metodická komise), Ladislav Kňákal (soutěžní komise), Dušan Molitoris (organizační komise). Valná hromada se usnesla, že ruší funkci předsedy mezinárodní komise ČAS tak, že částečně ruší rozhodnutí valné hromady ze dne 17. 4. 2004. Výbor ČAS tak bude mít 10 členů.

Předsedou dozorčí rady ČAS byl zvolen Viktor Trkal, členy dozorčí rady pak Čestmír Duda, Josef Šrámek, Marie Jirglová, Miroslav Mařádek, František Janeček a Václav Poláček. Členy arbitrážní rady ČAS byli zvoleni Rudolf Cogan, Josef Macek, Rudolf Synek a Michal Frabša.

Výbor Českého atletického svazu tak po volební valné hromadě ČAS přivítá jednoho nového člena, na postu předsedy organizační komise vystřídal Dušan Molitoris dosavadního předsedu Rudolfa Cogana. Zrušením komise pro kluby a oddíly ve výboru v následujícím období také nebude figurovat předseda této komise Miroslav Hrabal. „Činnost výboru ČAS v příštím funkčním období bude jiná v tom, že výbor musí vytvořit podmínky pro pořadatelství významných mezinárodních soutěží. Ale zároveň nesmí být ovlivněny a opomíjeny běžné činnosti v rozvoji atletiky,“ uvedl předseda ČAS Karel Pilný a připojil: „v dané chvíli myslím, že jen malé změny ve složení výboru jsou výhodou, je dobře, že v době takových změn se nemění vše.“ Karel Pilný ujistil, že usnesení dnešní valné hromady bude podrobně projednávat výbor ČAS při svém nejbližším zasedání dne 19. dubna: „Na zasedání výboru proběhne řádné vyhodnocení valné hromady včetně diskuse. Výbor bude vycházet z usnesení valné hromady a podle nich upraví a přizpůsobí svůj plán práce.“

Výsledky voleb ČAS pro funkční období 2005–2009:

Výbor ČAS
Předseda
Ing. Karel Pilný
Místopředsedové
PaedDr. Libor Varhaník
Oldřich Zvolánek
Předseda ekonomické komise
PaedDr. Vladimír Tikal
Předseda metodické komise
Doc. PhDr. Jiří Šimon, CSc.
Předseda organizační komise
Dušan Molitoris
Předseda soutěžní komise
RNDr. Ladislav Kňákal
Předseda komise rozhodčích
Oskar Opavský

Rady ČAS
Předseda dozorčí rady
RNDr. Viktor Trkal, CSc.
Členové dozorčí rady
Ing. Čestmír Duda
František Janeček
Mgr. Marie Jirglová
Miroslav Mařádek
Václav Poláček
Ing. Josef Šrámek
Členové arbitrážní rady
Ing. Mgr. Rudolf Cogan
JUDr. Michal Frabša
JUDr. Josef Macek
Rudolf Synek

Tomáš Klement

Vytisknout

Související články