přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

VH ČAS 2007

Tisková zpráva z Valné hromady Českého atletického svazu, konané dne 31. 3. 2007 v Praze.

Předseda ČAS Karel Pilný přivítal přítomné delegáty a hosty. Účastníci VH uctili památku zemřelých povstáním a minutou ticha. * Předsedajícími VH byli ředitel ČAS František Fojt a ve druhé části předseda ČAS Karel Pilný. * Valná hromada schválila předložený program schůze VH. * Valná hromada zvolila ověřovatele zápisu a mandátovou komisi. * Karel Pilný přednesl zevrubné informace k výroční zprávě ČAS za rok 2006, včetně výsledků hospodaření. * Valná hromada schválila výroční zprávu ČAS za rok 2006 včetně zprávy o čerpání rozpočtu ČAS v roce 2006. VH dále schválila výsledky hospodaření ČAS za rok 2006 - hospodaření ve zdaňované činnosti vykazuje zisk 1 000 000 Kč před zdaněním, v nezdaňované činnosti ztrátu ve výši 1 735 013, 31 Kč. Daňová povinnost činí 168 000 Kč. Celková ztráta po zdanění v roce 2006 dosáhla částky 903 013, 31 Kč. VH také schválila snížení vlastního jmění ČAS o celou částku ztráty vzniklé za rok 2006. * Předseda dozorčí rady Viktor Trkal přednesl přítomným delegátům zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady od minulé valné hromady. Valná hromada vzala zprávu na vědomí. * Předsedkyně mandátové komise Marie Jirglová oznámila, že z atletických oddílů bylo pozváno 31, přítomno je 28 delegátů. Z krajských atletických svazů pozváno 77, přítomno 72 delegátů. Z výboru pozváno 11 delegátů, přítomno 10 delegátů. Celkem pozváno 120 delegátů, přítomno 112 delegátů. Dále přítomno dalších 20 pozvaných osob. Je přítomna nadpoloviční většina delegátů a VH je usnášeníschopná. * Předseda ekonomické komise Vladimír Tikal předložil Valné hromadě návrh rozpočtového záměru ČAS pro rok 2007. Valná hromada schvaluje rozpočtový záměr Českého atletického svazu pro rok 2007 jako vyrovnaný s tím, že příjmy i výdaje jsou plánovány ve výši 59.650 700 Kč a výši členského příspěvku pro rok 2008 ve výši 1200 Kč pro každý přihlášený atletický klub a oddíl. * Valná hromada ukládá výboru svazu provádět v průběhu roku nezbytné úpravy a přesuny v rozpočtovém záměru, aby byly zabezpečeny hlavní cíle svazu v roce 2007. Tyto změny nesmí snížit schválené částky příspěvků pro krajské atletické svazy a atletické kluby a oddíly a v průběhu roku hledat možnosti snížení rozpočtového schodku, aby však nebyly narušeny základní úkoly ČASu v roce 2007. * VH schvaluje úpravy stanov, předložené předsedou organizační komise Dušanem Molitorisem. Nejzásadnějším bodem nových stanov je konání VH ČAS jednou za dva roky. * VH schválila změnu struktury mistrovských soutěží řízených ČAS od roku 2008 dle návrhu soutěžní komise. Nejdůležitější změnou je rozšíření počtu družstev v extralize mužů a žen z osmi na deset a začlenění prolínací soutěže (baráže) o účast v extralize. * Chůze v ČAS – VH potvrdila stanovisko výboru ČAS, že sportovní chůze je integrální součástí atletického hnutí v ČR. * VH ukládá předsednictvu ČAS (dnešní výbor) připravit návrh úpravy pravidel k zatraktivnění domácích atletických soutěží zejména pro mládež. * Karel Pilný se rozloučil s přítomnými delegáty, poděkoval jim za jejich práci a zakončil Valnou hromadu ČAS.

David Klempíř

Vytisknout