přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

27. dubna 2003, 20:49

Valná hromada ČAS 2003

V neděli 27. dubna 2003 se v Masarykově koleji v Praze uskutečnila valná hromada Českého atletického svazu.

Schůzi řídil ředitel ČAS František Fojt. Na VH bylo přítomno 156 zástupců krajských atletických svazů a ČAS z celkem 183 pozvaných a dalších 28 účastníků. V úvodu všichni přítomní vzpomenuli na zesnulé osobnosti české atletiky. VH projednala výroční zprávu ČAS, která obsahuje výsledky hospodaření ČAS za rok 2002. VH výroční zprávu ČAS včetně zprávy o čerpání rozpočtu ČAS v roce 2002 a výsledků hospodaření ČAS za rok 2002 schválila. Byla podána zpráva o činnosti arbitrážní rady od 21. 4. 2002, kterou VH vzala na vědomí. Dále byla přednesena zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady od 21. 4. 2002 a projednán návrh statutu dozorčí rady. VH tuto zprávu vzala na vědomí schválila statut dozorčí rady ve znění pozměňovacího návrhu delegáta Zbořila, který navrhl, aby ve statutu dozorčí rady byl odkaz na stanovy, co se týká počtu členů dozorčí rady. VH projednala návrh rozpočtového záměru ČAS pro rok 2003. VH rozpočtový záměr ČAS pro rok 2003 schválila jako schodkový, s tím že celkové příjmy činí 54.529.200 Kč a celkové výdaje činí 55.519.578 Kč. VH ukládá výboru ČAS provést v průběhu roku nezbytné úpravy a přesuny v rozpočtovém záměru, tak aby byly zabezpečeny hlavní cíle činnosti ČAS v roce 2003. Tyto změny a přesuny nesmí snížit celkové částky na příspěvky pro krajské svazy, oddíly a kluby. Dále VH výboru ČAS ukládá hledat v průběhu roku 2003 možnosti snížení předpokládaného schodku. VH schválila návrh klíče pro dělení finančních prostředků pro atletické kluby a oddíly v roce 2003 a návrhy na dělení finančních prostředků pro krajské atletické svazy v roce 2003. VH jmenovala Jaroslava Jungmanna čestným členem ČAS.

Na VH ČAS byly dále projednány návrhy struktury soutěží řízených ČAS pro období let 2004–2007. VH schválila návrh L. Kňákala v části mistrovské soutěže jednotlivců. Poté byl schválen návrh v části nemistrovské soutěže. V části mistrovských soutěží družstev byl přijat návrh předložený soutěžní komisí s doplněním o připomínky V. Klvani (II. liga mužů, skupina D na Moravě). Návrhy na zrušení chůze v soutěžích družstev mládeže nebyly přijaty. Dále VH přijala návrh L. Kňákala o ponechání šesti nekmenových závodníků pro každé kolo v soutěžích družstev, s tím že nebude rozlišováno, zda se jedná o cizince nebo hostujícího. Nebyl přijat návrh J. Kubici ohledně změny pravidla ČAS o startu. Byl přijat návrh F. Karlíka, aby byl vytvořen program pro vyhodnocení Poháru rozhlasu.

F. Fojt informoval o novém vydání desetibojařských tabulek, které budou k dispozici na sekretariátu ČAS. Závěrem K. Pilný poděkoval sekretariátu ČAS a České atletice s.r.o. za organizaci valné hromady a všem přítomným delegátům za účast. Zprávu z VH ČAS 2003 zpracoval Rudolf Cogan, ověřovateli byli Libor Varhaník a Milan Žižlavský.

Tomáš Klement

Vytisknout