přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Porada předsedů KAS s výborem ČAS

Porada předsedů KAS s výborem ČAS se konala v sobotu 2. 12. 2006 v Praze na FTVS.

Zúčastnili se členové výboru ČAS, zástupci dozorčí rady a předsedové KAS s výjimkou zástupce Libereckého kraje. Životní jubileum 60 let předsedy Moravskoslezského KAS Vlastimila Hofereka připomněl v úvodu předseda ČAS Karel Pilný.

Příprava VH ČAS 2007 – předseda organizační komise podal informace k předloženým materiálům. Ke struktuře připravované Výroční zprávy ČAS za rok 2006, k brožuře pro VH ČAS, ani k pořadu VH ČAS nebyly zásadní připomínky. Co se týká materiálu pracovní skupiny ke změnám frekvence VH ČAS a změnám stanov, předseda ČAS požádal předsedy KAS, aby zaslali pracovní skupině po projednání na VH jednotlivých KAS svá stanoviska. Pracovní skupina do návrhu zapracuje připomínky, které vzešly z  diskuse. Hotový materiál bude předložen delegátům na VH ČAS 2007 ke schválení.

Rozpočtový záměr pro rok 2007 – předseda ekonomické komise podal přítomným informace k předloženým materiálům. Následovala diskuse. Přítomní vzali na vědomí předložené informace. Ekonomická komise připraví na VH ČAS 2007 rozpočtový záměr a výhled na rok 2008.

Návrh struktury soutěží od roku 2008 – předseda soutěžní komise podal výklad k předloženému návrhu změn v systému soutěží. Po bohaté diskusi požádal předseda komise předsedy KAS o zaslání písemných připomínek do konce roku.

Atletika dříve a nyní – předseda ČAS seznámil přítomné s materiálem, zabývajícím se obecnější analýzou atletického sportu a možných cest k jeho další popularizaci. Zároveň požádal přítomné o jakékoliv písemné připomínky a náměty k tomuto materiálu.

Různé – Předseda komise mládeže požádal předsedy KAS o zintenzivnění spolupráce ze strany jednotlivých KAS. Předseda ekonomické komise připomněl předsedům KAS postup při rezervaci přetlakové haly v Praze na Strahově. Předseda dozorčí rady informoval o semináři pro krajské revizní orgány dne 3. 3. 2007. Místopředseda ČAS Libor Varhaník informoval předsedy KAS o plánované změně periodicity Atletických listů na čtrnáctideník od roku 2007. Předsedům KAS byly předány tiskopisy „přihláška k registraci“ pro potřeby atletických oddílů a informační materiály Pražského mezinárodního maratonu.

David Klempíř

Vytisknout