přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Informace z VH ČAS 2006

Valná hromada Českého atletického svazu se konala dne 1. 4. 2006 v Praze.

Předseda ČAS Karel Pilný přivítal přítomné delegáty a hosty. Účastníci VH uctili památku zemřelých povstáním a minutou ticha. * Předsedajícím VH byl jmenován ředitel ČAS František Fojt. * Rozhodnutí o zřízení komise mládeže – Karel Pilný vystoupil s úvodními informacemi o komisi mládeže. Valná hromada rozhodla, že výbor ČAS bude mít od dnešní VH 11 členů. Ustavuje komisi mládeže ČAS s tím, že její předseda bude členem výboru ČAS. * Valná hromada ustanovila volební komisi. * Karel Pilný přednesl zevrubné informace k výroční zprávě ČAS za rok 2005. * Předseda dozorčí rady Viktor Trkal předložil přítomným delegátům zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady od minulé valné hromady. Valná hromada vzala zprávu na vědomí. * Rudolf Cogan seznámil přítomné se zprávou o činnosti arbitrážní rady. Valná hromada vzala zprávu na vědomí. * Předsedkyně mandátové komise Marie Jirglová oznámila, že z atletických oddílů bylo pozváno 33, přítomno je 28 delegátů. Z krajských atletických svazů pozváno 76, přítomno 71 delegátů. Z výboru pozváno 10 delegátů, přítomno 9 delegátů. Celkem pozváno 120 delegátů, přítomno 108 delegátů. Dále přítomno dalších 24 pozvaných osob. Je přítomna nadpoloviční většina  delegátů a VH  je usnášeníschopná. * Valná hromada schválila výroční zprávu ČAS za rok 2005 včetně zprávy o čerpání rozpočtu ČAS v roce 2005, výsledky hospodaření ČAS za rok 2005 a snížení vlastního jmění ČAS o celou částku ztráty vytvořené za rok 2005. * Kandidáti na předsedu komise mládeže postupně představili delegátům své představy o práci komise. Po následující rozpravě bylo přistoupeno k volbě. Ve 2. kole byl předsedou komise mládeže zvolen Vít Rus. * Vladimír Tikal předložil Valné hromadě návrh rozpočtového záměru ČAS pro rok 2006. Valná hromada schválila rozpočtový záměr Českého atletického svazu pro rok 2006, kdy plánované příjmy jsou ve výši 58.236.070 Kč a výdaje ve výši 61.196.870 Kč. Zároveň uložila výboru svazu provádět v průběhu roku nezbytné úpravy a přesuny v rozpočtovém záměru, tak aby byly zabezpečeny hlavní cíle svazu v roce 2006 a v průběhu roku hledat možnosti snížení rozpočtového schodku. * Karel Pilný seznámil přítomné delegáty s úvahami o změnách v organizačním uspořádání ČAS. * Následovala diskuse k tématu. * Valná hromada schválila usnesení, že se VH ČAS a následně orgány ČAS musí zabývat zlepšením činnosti VH a otázkou změny frekvence konání VH. * Valná hromada ukládá výboru ČAS posoudit všechny náměty z diskuse na VH a připravit příslušné návrhy z ní vyplývající v termínu do 30. 10. 2006 pro další přípravu k projednání na Valné hromadě ČAS v roce 2007. * Karel Pilný se rozloučil s přítomnými delegáty, poděkoval jim za jejich práci a zakončil Valnou hromadu ČAS.

David Klempíř

Vytisknout